Stanovy

Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů z. s.

Článek 1.

Název a sídlo klubu

1.1             Název klubu zní: Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů z. s., ve zkratce  MSKCHPL (dále jen klub).

1.2      Sídlo klubu: Prokopa Velikého č. 1388/41,  PSČ  628 00 Brno

Článek 2.

Poslání klubu

Klub je otevřenou, dobrovolnou organizací sdružující chovatele, majitele a příznivce psů plemene leonberger a je svým členům nápomocen v provádění chovatelské i jiné kynologické činnosti a uspokojování jejich zájmů v souvislosti s chovem a držením leonbergerů. 

Klub sdružuje chovatele, majitele a příznivce plemene leonberger. Řídí chov plemene leonberger na území České republiky s pravomocí vedení chovu plemene.

Uskutečňuje kontrolovaný chov plemene leonberger dle platného mezinárodního standardu plemene FCI, v návaznosti na platné řády a předpisy ČMKU a FCI.

MSKPCHL je členským subjektem ČMKU a tím i FCI a jako takový podléhá jejich platným řádům.

Klub zejména:

2.1 hájí a prosazuje zájmy svých členů v souladu s těmito stanovami a obecně

       platnými zákony

 

2.2 určuje zásady rozvoje chovu plemene leonberger dle mezinárodního standardu FCI a

      platných řádů a předpisů ČMKU a FCI. Usiluje o rozvoj odborné chovatelské úrovně

      svých členů a jejich chovatelských aktivit

 

2.3 klade důraz na odpovědnost chovatele za svoje odchovy. Orgány a řády klubu jsou

      chovateli nápomocny ve snaze o dosažení co nejkvalitnějších odchovů. Klub dohlíží na

      udržení a zlepšení kvality plemene jako celku.

 

2.4 vede přehlednou a  podrobnou evidenci chovných psů a fen,

2.5 vydává potřebné chovatelské a jiné normativy,

2.6 vydává  klubový Zpravodaj,

2.7 zajišťuje aktualizaci webových stránek klubu,

2.8 pořádá speciální a klubové výstavy  a jiné chovatelské akce,

2.9 propaguje  chov leonbergerů, jak na území ČR, tak i v zahraničí,

2.10 spolupracuje s ostatními kluby chovatelů leonbergerů jak na území ČR, tak i v jiných

        Státech

 

2.11 prosazuje principy ochrany zvířat v souladu se zákony,

 

2.12   provozuje hospodářskou a obchodní činnost, která nesmí být v rozporu s posláním

          klubu.

 

Článek 3.

Členství v klubu

3.1 členem klubu může být každý, kdo souhlasí s platnými klubovými normativy. Uchazeč o

      členství v klubu projevuje vůli být vázán stanovami klubu od okamžiku, kdy se stane jeho

      členem.

 

3.2 členství v klubu je dobrovolné a není nárokové

 

3.3 ke členství nezletilého do patnácti let je potřeba souhlasu jeho zákonného zástupce

 

3.4 členství v klubu vzniká přijetím a zaplacením členského příspěvku. O přijetí za člena

      klubu rozhoduje výbor klubu na základě písemné přihlášky. Výbor může odmítnout přijetí

      žadatele za člena. V případě nepřijetí zájemce o členství je výbor povinen o svém

      rozhodnutí informovat neprodleně žadatele i s uvedením důvodu nepřijetí.

 

3.5 odmítnutý zájemce o členství v klubu má možnost požádat nejbližší členskou chůzi o

      přezkoumání zamítavého rozhodnutí výboru o nepřijetí za člena klubu. Změní-li členská

      schůze rozhodnutí výboru o nepřijetí za člena, stává se zájemce členem klubu dnem

      konání členské schůze. Zápisné a členský příspěvek musí být uhrazen do čtrnácti

      kalendářních dnů. Rozhodnutí členské schůze je konečné. Novou žádost zamítnutý člen

      může podat nejdříve po třech letech.

 

Článek 4.

Ukončení členství

Členství v klubu zaniká:

 

4.1 vystoupením člena, písemně oznámeným výboru klubu; členství zaniká dnem doručení

      oznámení výboru klubu, není-li v oznámení uveden pozdější termín,

 

4.2 ukončením členství nezaplacením členského příspěvku na další rok ve stanovené lhůtě, tj.

      do 15. prosince běžného roku, v tomto případě končí členství automaticky k datu 31.

      prosince toho kalendářní roku. Pokud člen klubu neuhradí do tohoto data členský

      příspěvek, bude výborem MSKCHPL vyzván k jeho uhrazení. Upomínka bude zaslána na

      e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, případně formou SMS nebo obyčejné psaní (

      v případě že člen klubu neuvedl v přihlášce elektronickou adresu ani číslo mobilního

      telefonu ). Pokud člen klubu neuhradí členský příspěvek ani po výzvě do 31.12., bude

      druhá upomínka zaslána stejnou formou do 10.01 následujícího roku. Člen má možnost na

      základě této druhé upomínky obnovit své členství bez nutnosti podat novou přihlášku

      zaplacením 400,- Kč maximálně do 15.01 běžného roku ( datum připsání částky na účet ) .

 

4.3 vyloučením; vyloučit z klubu lze pro zvlášť hrubé nebo opětovné závažné porušení stanov

      klubu nebo jiných klubových, či klubu nadřazených normativů a zákonů. Vyloučen může

      být i člen, který nezaplatil pokutu uloženou mu v souladu s kárným řádem, nebo nezaplatil

      povinný poplatek.

 

4.3.1 o vyloučení člena rozhoduje výbor klubu, na základě skutkové podstaty hrubého, nebo

         opakovaného závažného porušení stanov, řádů klubu nebo zákona na ochranu zvířat

         proti týrání.

 

4.3.2 před rozhodnutím o vyloučení z klubu musí výbor klubu dát členovi možnost se hájit

 

4.3.3 rozhodnutí o vyloučení z klubu musí být skutkově zdůvodněno a musí být členovi

        doručeno doporučeným dopisem.

 

4.3.4  doporučený dopis, odeslaný s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za

          dojitý třetí pracovní den po odeslání v případě ČR a patnáctý pracovní den po odeslání

          v případě jiného státu. Proti rozhodnutí o vyloučení z klubu se může člen odvolat do 15

          ode dne jeho doručení k nejbližší členské schůzi klubu. Do doby konečného rozhodnutí

          členské schůze je členství pozastaveno. Odvolání musí být písemné. Podané odvolání

          nemá odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné a nelze se proti němu

          k jiným orgánům spolku odvolat.

 4.4 úmrtím; přechod členství na dědice je vyloučen,

 4.5 člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku  zaplaceného na

       běžný rok.

 

Článek 5.

Práva člena klubu

Člen klubu má právo zejména:

5.1 volit a být volen; právo volit a být volen má pouze člen klubu, který v den volby dosáhl

      18-ti let,

 

5.2 podílet se na činnosti klubu v souladu s těmito stanovami a dalšími klubovými normami

5.3 podávat návrhy, dotazy a stížnosti všem orgánům klubu

 

5.4 na úplné a pravdivé zodpovězení svých dotazů podaných písemnou formou, řádné

      projednání návrhů a stížností a to nejdéle do 30-ti dnů od doručení

 

5.5 zúčastňovat se akcí pořádaných klubem

 

5.6 využívat zvýhodnění poskytovaná klubem, pokud pro tato zvýhodnění splňuje stanovené

      podmínky

 

5.7 požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a podrobných zpráv o plánu a

      skutečnosti  hospodaření klubu

 

5.8 zúčastňovat se členských schůzí s právem hlasovacím.

 

5.9 dostávat klubové zpravodaje na svoji elektronickou adresu. V případě, že elektronickou

      adresou nedisponuje, pak na zasílání zpravodaje v tištěné podobě – poštou.

 

5.10 dostávat v klubovém zpravodaji jednou ročně podrobnou zprávu o hospodaření a

        majetku klubu

 

5.11 dostávat v klubovém zpravodaji informace o nejdůležitějších bodech projednávaných na

        členských schůzích a zásadní záležitosti řešené výborem mezi dvěma členskými

        schůzemi

 

 Článek 6.

 

Povinnosti člena klubu:

Člen klubu má zejména tyto povinnosti:

 

6.1 dodržovat tyto stanovy a ostatní normativy, která byly schválené orgány klubu a dále řády

      ČMKU a FCI

 

6.2 plnit usnesení orgánů klubu

 

6.3 řádně a včas platit členské příspěvky klubu a ostatní stanovené klubové poplatky

 

6.4 plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí v klubu, do které byl zvolen

 

6.5 hlásit výboru klubu (příp. jiným příslušným orgánům) všechny změny, související s

      členstvím v klubu (zejména změnu adresy), a to nejpozději do 30 dnů od nastalé změny.

 

6.6 znát platný standard plemene leonberger FCI

6.7 chovat se vůči spolku čestně a zachovávat vnitřní řád spolku

Článek 7.

Organizační struktura klubu

 7.1 Orgány klubu jsou:

-         Členská schůze

-         Výbor klubu

-         Revizní komise klubu nebo revizor

Jménem klubu jedná navenek předseda klubu, místopředseda klubu, případně další předsedou pověření zástupci a to každý samostatně tak, že k názvu klubu vytištěné pomocí razítka připojí svůj podpis a funkci.

Orgány   klubu   mohou   k   zajištění   své   činnosti   vytvářet   poradní   orgány
(komise, rady, aktivy apod.). Tyto poradní orgány nemají rozhodovací pravomoc.

Článek 8.

Členská schůze

8.1 členská schůze klubu je jeho nejvyšším orgánem.

 

8.1.1 každý člen klubu je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na

         něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje li se požadované vysvětlení k předmětu

         zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání členské schůze sdělení o

         skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje, nebo jejichž prozrazení by spolku

         způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

8.2 členská schůze klubu se koná nejméně jedenkrát ročně. Schůzi svolává výbor tak, že

      písemně oznámí členům datum, čas a místo konání a program členské schůze nejméně

      však 14 dní před jejím konáním. Pro splnění podmínky postačuje i oznámení o konání

      členské schůze a o jejím programu v klubovém Zpravodaji. V tomto případě musí být

      Zpravodaj rozeslán nejpozději 21 dní před termínem konání členské schůze. Členská

      schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů klubu.

      Členská schůze je schopná se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných členů za

      předpokladu, že program schůze, místo a čas konání, byly členům klubu rozeslány

      nejméně 14 dní před jejím konáním. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných

      v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Člen MSKCHPL, který se nemůže zúčastnit

      členské schůze, může zplnomocnit jiného člena  MSKCHPL  ke svému zastupování.

      Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen. Zmocněnec může na základě více

      plných mocí zastupovat i více členů.

 

8.2.1 místo a čas konání členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů

         se členské schůze účastnit.

 

8.2.2 zasedání členské schůze může být výborem odvoláno nebo odloženo stejným způsobem,

         jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání,

         nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně

         vynaložené náklady.

 

8.3 výbor spolku pověří člena klubu k zahájení zasedání. Pověřená osoba ověří, zda je členská

      schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedajícího, sčítací komise, zapisovatele

      a ověřovatele zápisu.

 

8.3.1 zvolený předsedající vede zasedání členské schůze tak, jak byl jeho program ohlášen,

         ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

 

8.3.2 záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání členské schůze při jeho ohlášení

         lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ni

         hlasovat.

 

8.4 mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu:

 

8.4.1 v mimořádných a naléhavých případech. Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

         spolu s programem musí být v tomto případě odeslána členům nejméně 21 dní před

         jejím konáním

 

8.4.2 jestliže o svolání požádá písemně více než 35% členů klubu, nebo revizní komise či

         revizor. V tomto případě je povinen výbor svolat mimořádnou členskou schůzi do 60 dní

         od doručení žádosti o svolání. I v tomto případě je výbor povinen odeslat pozvánku

         členům nejdéle 21 dní před jejím konáním spolu s programem. Program mimořádné

         členské schůze lze změnit jen se souhlasem toho, kdo návrh podnětu programu podal

 

8.4.3 nesvolá-li výbor klubu členskou schůzi do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo

         podnět podal svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

8.4.4 zasedání mimořádné členské schůze může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo

         se souhlasem toho, kdo podal podnět pro její svolání

 

8.5 členská schůze klubu rozhoduje o všech otázkách, spojených s činností a   hospodařením

       klubu, pokud tyto otázky nesvěří svým orgánům a to zejména:

 

8.5.1  projednává a stanovuje základní zásady činnosti klubu,

8.5.2  hodnotí činnost klubu,

8.5.3  projednává a schvaluje změny stanov,

8.5.4  projednává a schvaluje další klubové normativy (např. řády: chovatelský, výcvikový,

          disciplinární, zápisní, bonitační, organizační aj.)

 

8.5.5 rozhoduje a schvaluje způsob hospodaření klubu

8.5.6 projednává a schvaluje plán činnosti a plán hospodaření klubu

8.5.7 projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období

8.5.8 rozhoduje o vstupu klubu do jiných organizací a sdružení a volí do nich své zástupce

8.5.9 volí a odvolává předsedu klubu, členy výboru klubu, hlavního poradce chovu  a členy

          revizní komise či revizora klubu stanovuje počet členů v orgánech klubu, počet

          náhradníků do volených orgánů,

 

8.5.10 rozhoduje o výši a termínu splatnosti členských příspěvků a výši poplatků za úkony

           prováděné klubem

 

8.5.11 rozhoduje o odvolacím řízení, na žádost člena, písemně zaslané výboru klubu

           v případech:

 

                 -  disciplinárně potrestaných členů klubu výborem

                 -  rozhodnutím výboru o vyloučení člena

                 -  zamítavého rozhodnutí výboru k žádosti o přijetí za člena klubu

8.5.12 ukládá úkoly orgánům klubu,

8.5.13 rozhoduje o dalších otázkách, které jí ukládají tyto stanovy nebo zákon,

8.5.14 schvaluje usnesení členské schůze

8.6 výbor klubu zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího

      ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ze zasedání členské schůze ten, kdo schůzi

      předsedal nebo ten, koho vyhotovením členská schůze pověřila.

 

8.6.1 ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání členské schůze svolal a jak, kdy se konalo, kdo

         je zahájil, kdo mu předsedal, případně jaké další činovníky členská schůze zvolila, jaká

         usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

 

8.6.2 každý člen spolku může požádat výbor klubu o vyhotovení kopie  zápisu ze zasedání

         členské schůze. Kopie se vyhotovuje na náklady člena klubu.Článek 9.

Výbor  klubu

9.1 výbor klubu je statutárním orgánem spolku mezi členskými schůzemi klubu.  Je volen

      členskou schůzí klubu na tříleté období.

 

9.2 navenek zastupuje a jedná samostatně za klub, předseda nebo místopředseda, či jiný

      pověřený člen výboru,

 

9.3 za svoji činnost odpovídá členské schůzi klubu

9.4 počet členů výboru je vždy lichý. Konkrétní počet schvaluje členská schůze

9.5 výbor klubu rozhoduje nadpoloviční většinou

9.6 zasedání výboru klubu se koná podle potřeby, fyzicky nebo korespondenční formou

      elektronicky, při řešení provozních záležitostí klubu i telefonicky, nejméně však dvakrát

      ročně. Zasedání se též, na vyzvání výborem, zúčastní předseda revizní komise, či revizor

      klubu. Zasedání výboru  mohou být podle potřeby přizvány i jiné osoby, rozhodne-li tak

      výbor klubu. Zasedání výboru je veřejné pro ostatní členy klubu, kteří mohou být

      přítomni, nemohou však bez souhlasu předsedy zasahovat do jednání výboru,

 

9.7 výbor na svém prvním zasedání, po zvolení členskou schůzí, rozhoduje o dalším rozdělení

      funkcí ve výboru

 

9.8 výbor klubu zejména:

 

9.8.1 řídí činnost klubu v období mezi členskými schůzemi,

9.8.2 připravuje a svolává členské schůze,

 

9.8.3 zpracovává zprávu o činnosti a podrobnou zprávu o hospodaření a předkládá je členské

         schůzi

 

9.8.4 sestavuje plán hospodaření klubu a předkládá ho členské schůzi

9.8.5  vede účetnictví dle zákona a klubových zásad

9.8.6  vede evidenci členské základny

9.8.7  vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti,

9.8.8 předkládá členské schůzi případné návrhy změn a doplňků klubových normativů a řádů

9.8.9 pořádá klubové akce

9.8.10 jmenuje zástupce klubu do koordinačních či obdobných orgánů a organizací

9.8.11 schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru (a výkonu) psů,

9.8.12 podává odborná vyjádření k chovatelským a výcvikovým otázkám,

9.8.13 jmenuje a odvolává redaktora klubového Zpravodaje a správce webových stránek

           klubu

 

9.8.14 rozhoduje o dalších otázkách, které mu ukládají tyto stanovy a zákon.

 

9.8.15 jmenuje zástupce klubu na valnou hromadu ČMKU.

 

9.8.16 podává odborná vyjádření a stanoviska k chovatelským otázkám

 

9.8.17 je disciplinárním orgánem klubu proti jehož rozhodnutí je možno se písemně odvolat

           k nejbližší členské schůzi

 

9.8.18 funkce členů výboru jsou čestné, náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny

           v rámci rozpočtu klubu a podle obecně platných předpisů

 

9.8.19 dojde-li v průběhu volebního období k ukončení funkce některého z členů výboru, má

           výbor právo kooptovat maximálně dvě osoby za volební období. Tyto osoby musí být

           následně na nejbližší členské schůzi potvrzeny. Volební období této kooptované osobě

           končí vždy spolu s ostatními členy výboru.

 

9.8.20 odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým výboru klubu,

           zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

Článek 10.

Hlasování  orgánů

 10.1 orgány klubu s rozhodovací pravomocí jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů, není-li ve stanovách určeno jinak

10.2 usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s

        hlasem rozhodujícím. V případech změny stanov, nepřijetí žadatele o členství, či

        vyloučení člena a ukončení činnosti klubu je třeba  3/5 většiny přítomných.

 

10.3 způsob hlasování je zásadně veřejný, nerozhodne - li o tajném způsobu hlasování

        příslušný orgán na svém zasedání.

 

Článek 11.

Revizní komise

 11.1 jako orgán, volený členskou schůzí, působí v klubu revizní komise, či revizor

11.2 revizní komise je tříčlenná, nerozhodne-li členská schůze klubu, že stačí jediný revizor.

        Takto zvolený revizor má pravomoci příslušející revizní komisi

 

11.3 členství v revizní komisi, či funkce revizora je neslučitelné s jinou funkcí v klubu

 

11.4 revizní komise odpovídá za svoji činnost pouze členské schůzi

 

11.5  revizní komise, či revizor,  jsou oprávněni a povinni kontrolovat veškerou činnost klubu,

         zejména plnění přijatých usnesení a způsob hospodaření

 

11.6 požádá-li o to výbor klubu nebo některý člen výboru klubu, je komise povinna provést 

        mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu

 

11.7 provádí pravidelné i nepravidelné revize

 

11.8 zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna

        navrhnout způsob jejich odstranění či zjednání nápravy. Výkonné orgány klubu jsou

        povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě revizní komisí stanovené.

 

11.9 závažné nedostatky, které při své činnosti zjistí, řeší ve smyslu klubových normativů,

        normativů ČMKU a obecně platných právních předpisů

 

11.10 všechny orgány klubu a všichni členové klubu jsou povinni při kontrolách a revizích

          požadavkům revizní komise, či revizora vyhovět.

 

Článek 12. Seznam členů

 

12.1 klub vede seznam členů, který je neveřejný a je veden výhradně pro potřeby klubu,

        pokud člen klubu podpisem nepotvrdí souhlas s možným předáním údaje o své osobě

 

12.2 údaje o osobě člena klubu se skládají ze a) jména a příjmení, b) adresy bydliště, c) data

        narození, d) telefonního a emailového kontaktu

 

12.3 přístup k seznamu členů mají výhradně členové statutárního orgánu, kteří jej jsou

        oprávněni využívat pro potřeby klubu

 

12.4 seznam členů klubu je veden v elektronické i tištěné podobě. Zápis v elektronické

        podobě je prováděn zapsáním údajů do formuláře, v tištěné podobě založením karty

        s údaji.

 

12.5 zápis do seznamu členů klubu je proveden ihned po přijetí za člena klubu

 

12.6 výmaz ze seznamu členů klubu se provádí do třiceti dnů od ukončení členství v klubu,

        pokud svým podpisem nestvrdili souhlas s dobou delší

 

12.7 výmaz ze seznamu členů vedeného v elektronické podobě je proveden vymazáním údajů,

        v tištěné podobě – skartací

 

 Článek 13. Hospodaření klubu

13.1 klub vlastní majetek, který udržuje a spravuje podle platných zákonných předpisů

13.2 klub hospodaří samostatně podle rozpočtu, schváleného členskou schůzí  a platnými

        finančními předpisy o hospodaření právnických osob

 

13.3 náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.

        Jinými zdroji se zejména rozumí poplatky, dary, sponzorské dary, příjmy z reklam a

        případně i příjmy z vlastní podnikatelské činnosti klubu.

 

13.4 opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem

        předseda klubu a pověřený člen výboru klubu: listiny finanční povahy podepisují dva

        členové výboru,

 

13.5 členové klubu neodpovídají za závazky klubu,

13.6 orgány klubu se mohou zavazovat jen do výše jmění klubu

13.7 dozor nad hospodařením klubu provádí revizní komise, či revizor

13.8 příjmy klubu tvoří zejména:

       -   zápisné a roční členské příspěvky

       -   chovatelské poplatky

       -   podíl z poplatků za vystavování průkazu původu ČMKU

       -   příjmy z hospodářsko-podnikatelské činnosti (pořádání klubových akcí)

       -   sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy

 

13.9    výdaje klubu tvoří zejména:

        -  poplatky plynoucí z členství v ČMKU

        -  náklady spojené s činnosti výboru  klubu ( cestovné, poštovné apod.)

        -  náklady spojené s pořádáním klubových akcí ( členské schůze, výstavy, srazy 

           apod.)    

        -  náklady na osvětovou a propagační činnost ( vydávání zpravodaje, servis

           klubových www. stránek apod.)

 

13.10 zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku

 

13.11 hospodářský rok je totožný s kalendářním rokem

 

Článek 14.

Podmínky zániku klubu

 

14.1 o zániku klubu rozhoduje členská schůze klubu nejméně třípětinovou většinou

        přítomných členů. 

 

14.2 při rozhodnutí o zániku klubu rozhodne členská schůze klubu o způsobu naložení s

        majetkem.

 

14.3 jinak než usnesením členské schůze klubu může dojít k zániku klubu jen, stanoví-li  tak

        zákon.

 

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

 

15.1 výbor klubu je oprávněn k výkladu stanov klubu, jakož i k vydávání vnitřních

        prováděcích předpisů

 

15.2 pokud se některé části stanov stanou neúčinnými z důvodů změn v zákonech ČR a

        řádech ČMKU, platí příslušná ustanovení zákonů a řádů vyšších stupňů. Ustanovení  

        vyšších řádů a zákonů také platí v případech, které stanovy MSKCHPL dosud neřeší.

 

15.3 tyto stanovy byly schváleny řádnou členskou schůzí dne 02. 09. 2017.