• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 

Směrnice pro bonitace

1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a chovatelským řádem slouží k určení chovnosti.

2. Úspěšné absolvování bonitace je možné při účasti s jedincem od věku osmnácti měsíců. Rozhodující je den narození ke dni konání bonitace.

3. Bonitace je prováděna tříčlennou komisí, tj. rozhodčí a dva členové výboru. Komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. Proti rozhodnutí komise má majitel jedince právo se odvolat k výboru MSKCHPL nejpozději do jednoho měsíce doporučeným dopisem s podrobným uvedením důvodu odvolání. Budou-li zjištěny skutečnosti opravňující k opakování bonitace, stane se tak v dalším termínu bonitace.

4. Bonitace je prováděna 2 x do roka a její termín a místo konání bude uvedeno v klubovém Zpravodaji. Na bonitaci musí být předloženy:
- Rodokmen psa s potvrzenou účastí na klubem předepsané výstavě  (Klubová, speciální, národní či mezinárodní) s hodnocením výborný nebo velmi dobrý.
- Očkovací průkaz s platným očkováním proti psince, parvoviróze, hepatitidě a  vzteklině ne mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku.
- Potvrzení o vyšetření psa na dysplazii kyčelních kloubů (RTG snímek  provede veterinář od věku 18 měsíců). Chovným bude uznán jedinec  s výsledkem DKK maximálně L2/P2 (C/C).

- Klub musí mít k dispozici vyhodnocení akreditované laboratoře v Bernu s výsledkem polyneuropatie LPN1 a LPN2, zaslané z výše uvedené laboratoře na adresu klubu, s negativním výsledkem N/N, nebo musí mít bonitovaný jedinec vyšetřeny jako N/N negativní LPN1 a LPN2 předky do druhé generace. ( LPN1 a LPN2 negativní musí být laboratorně vyšetřeni, nebo jako negativní po předcích ve dvou generacích uznáni oba rodiče a obě babičky i oba dědové uchovňovaného  psa nebo feny )

- V případě, že ke dni konání bonitace nepředloží majitel bonitovaného jedince potvrzení o vyšetření psa na dysplazii kyčelních kloubů, nebo nebude znám výsledek vyšetření polyneuropatie LPN1 a LPN2, je možné akt bonitace provést, chovným bude případně tento jedinec uznán až po předložení odpovídajícího vyšetření.

5. Spolu s bonitací jsou pořádány povinné svody mladých od stáří 6 měsíců, které slouží majiteli a poradci chovu k prvnímu orientačnímu posouzení zvířete a zhodnocení odchovů jednotlivých rodičovských párů. Svod mladých se provádí buď jako samostatná akce, na základě zaslané přihlášky, nebo účastí člena klubu na klubové nebo speciální výstavě pořádané MSKCHPL. V případě nečlena klubu lze svod mladých potvrdit z účasti na výše uvedených výstavách jen v případě, že se jedná o odchov pod MSKCHPL a to na požádání.

6. Zdědí-li potomci prokazatelně opakovaně hrubé povahové či exteriérové vady, stejně jako vady zdravotní, může být chovnost kdykoli odebrána.

7. Průběh bonitace je zaznamenáván do bonitační karty, jejíž originál obdrží majitel a kopii poradce chovu.

8. Posuzovacími-kritérii-jsou:
-   Hodnocení exteriéru.
-   Předvedení psa.
-   Povaha.
U předvedených jedinců na bonitaci se zjišuje výška v kohoutku, hmotnost, kontrolují se zuby a ostatní dle platného standardu FCI.

9. Poplatek za bonitaci se řídí ceníkem poplatků a příspěvků MSKCHPL.

10. Výsledky bonitace boudou zveřejněny ve Zpravodaji MSKCHPL. Směrnice pro bonitaci je nedílnou součástí  Zápisního řádu.

 

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 438318