Praktické rady

Jak se stát členem Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů z.s.-MSKCHPL

Jak žádat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Jak uchovnit v MSKCHPL leonbergera?

Jak odchovat štěňata v MSKCHPL?

Jak získat exportní průkaz původu?

Podmínky pro přetetování nebo přečipování leonbergera v MSKCHPL

Jak přihlásit svého psa nebo fenu na výstavu?

Jak se účastnit klubové soutěže o nejúspěšnějšího psa, fenu a chovatelskou stanici MSKCHPL výstavní sezóny

Chcete požádat o přiznání titulu Český junior šampión?

Chcete požádat o přiznání titulu Český šampión?

Chcete požádat o přiznání titulu Český grand šampión?

Chcete požádat o přiznání titulu Český veterán šampión?

Chcete požádat o přiznání titulu Mezinárodní šampión?

 

 

 

Jak se stát členem Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů z.s.-MSKCHPL

 

Chcete se stát členem našeho klubu?

 

1/. Pro přijetí nového člena MSKCHPL je dle článku 3, odstavce 3.4 platných Stanov klubu nutno vyplnit, vlastnoručně podepsat a v listinné podobě, poštou, zaslat přihlášku na adresu klubu. Jednou přihláškou je možno přihlásit jednoho člena. Adresa klubu je následující: MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, 628 00 Brno.

2/. Přihlášku do klubu předává novému majiteli štěněte leonbergera v listinné podobě spolu se štěnětem chovatel, nebo je k dispozici na oficielním webu klubu – www.leonbergerclub.info v odkazu Klub/ Dokumenty ke stažení/ Přihláška do klubu. V tomto případě je potřeba přihlášku vytisknout, vyplnit, vlastnoručně podepsat a odeslat poštou na výše uvedenou adresu klubu.

3/. O přijetí nového člena klubu rozhoduje, jako jeho statutární orgán, výbor klubu. Po projednání a přijetí přihlášky výborem klubu je zájemce o členství vyzván k uhrazení částky 400 Kč do čtrnácti dnů od data výzvy, ve prospěch účtu číslo: 3013245/0300. Tento poplatek tvoří 100 Kč zápisné a 300 Kč členský příspěvek.

4/.Teprve po splnění obou podmínek, a to výborem klubu přijaté písemné, vlastnoručně podepsané přihlášky v listinné podobě a zájemcem zaplaceného stanoveného poplatku 400 Kč ve stanovené lhůtě na účet klubu, se zájemce o členství stává členem MSKCHPL.

5/. Dále pro něj, jako pro člena MSKCHPL platí povinnost uhrazení členských příspěvků ve výši 300 Kč každoročně, vždy nejpozději k 15.12 daného roku.

6/. Práva a povinnosti člena klubu řeší klubové normativy. Stanovy klubu, zápisní, bonitační řád, kárný řád a ceník poplatků a příspěvků. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webu klubu v odkaze Klub/ Klubové normativy.

7/. V případě, že výbor klubu přihlášku nového zájemce o členství nepřijme, je tento vyrozuměn o rozhodnutí výboru písemnou formou.

 

Zpět na obsah

 

Jak žádat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

 

Na oficielní webové adrese ČMKU, www.cmku.cz, v levém menu najdete odkaz „formuláře“. Zde si stáhnete a vytisknete formulář „ Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice“. Formulář čitelně vyplníte a s uvedením navrhovaných názvů chovatelské stanice zašlete poštou na adresu ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy. Vyřízení mezinárodního chráněného názvu chovatelské stanice může trvat minimálně tři měsíce. Podmínkou pro přiznání jednoho chráněného názvu je přiznání jedné právně způsobilé osobě s trvalým bydlištěm v ČR. Není tedy možné spolumajitelství CHS, nebo přiznání osobě mladší 18-ti let. Chráněný název může získat tako osoba pouze jednou za život a pod tímto názvem chovatelské stanice se odchovávají jakákoli plemena. Není tedy vázán na jedno plemeno. Certifikát mezinárodně chráněného názvu obdrží žadatel na dobírku. Cena dle ceníku ČMKU.

Zpět na obsah

Jak uchovnit v MSKCHPL leonbergera?

 

Proto, aby mohl být leonberger s průkazem původu FCI chovný, je potřeba v MSKCHPL dodržet následující kroky:

1.    podmínkou pro chov je absolvování svodu mladých ve věku od šesti měsíců. Svody mladých jsou pořádány 2 x ročně v rámci Klubového setkání. Svod mladých je pro člena klubu možno splnit účastí na klubové nebo speciální výstavě, která se koná právě v době setkání. Na žádost majitele, který psa nebo fenu na této výstavě vystavil, je mu ve výstavním kruhu účast na svodu mladých zapsána do průkazu původu. V rámci výstavy se svod mladých pro členy klubu provádí zdarma. Druhou možností je, účastnit se na základě vyplněné a zaslané přihlášky svodu mladých samostatně. Svod mladých je pak prováděn za poplatek 40 Kč pro člena klubu a je zapsán do průkazu původu. Přihlášku na výstavu i svod mladých dostává každý člen klubu v elektronické podobě na svojí emailovou adresu, nebo je ke stažení na webu klubu: www.leonbergerclub.info,v odkazu výstavy / výstavyMSKCHPL/ přihláška.

2.    další nezbytnou podmínkou pro chov je vyšetření na dědičné onemocnění polyneuropathii, obě známé formy, LPN1 a LPN2. Vyšetření se neprovádí u jedinců, kteří mají laboratorně pro LPN1 a LPN2 vyšetřeny dvě generace předků, tedy oba rodiče a všechny čtyři prarodiče. Vzorky krve odebírá veterinární lékař, který potvrzuje vyplněný formulář žádosti o provedení genetického testu. Formulář je možno stáhnout z klubového webu www.leonbergerclub.info v odkazu klub/dokumenty ke stažení/žádost o vyšetření LPN1 + 2. Na test je potřeba 2 – 5 ml krevního vzorku EDTA vyšetřovaného psa. Doporučuje se použití plastové zkumavky. Krevní vzorek je nutno odeslat ihned po odběru čerstvý, v obálce s bublinkovou fólií, bez ochlazování na adresu laboratoře. Vzorek je nejlépe odebrat a odeslat v pondělí tak, aby byla záruka doručení do tří až čtyř dnů. Adresa laboratoře: Institut für Genetik, Stichwort „Leonberger“, Bremgartenstrasse 109A, CH 3001 Bern. Společně se vzorkem krve je nutno odeslat i podepsanou objednávku vyšetření, s uvedením emailové adresy klubu (mskchpl@gmail.cz), kam je výsledek také zaslán. Pro chov výsledek N/N negativní. Informace i na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu chov/polyneuropatie/povinné vyšetření na LPN 1 + 2. Cena testu na LPN 1 a 2 ( testují se obě formy ) stojí 125 EUR. Genetický test pro jednu formu samostatně 85 EUR. U psů, kteří ještě nebyli v laboratoři testováni se platí za výsledek testu až po doručení výsledku majiteli a MSKCHPL. Pokud má pes platný test pro LPN1, je mu laboratoří po zaslání částky 40 EUR předem ( zpráva pro příjemce = laboratorní číslo vzorku pro LPN1 ), zaslán výsledek i pro formu LPN2. Neposílá se tedy další krevní vzorek. Pro určení výsledku LPN2 je použit dříve zaslaný vzorek krve pro LPN1.

3.    dále je pro chovnost nutná účast na výstavě buď mezinárodní, národní, klubové nebo speciální ve třídě dospělých ( mezitřída, třída otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů) s oceněním minimálně velmi dobrý nebo výborný. Výstavní výsledek je potřeba mít zapsán v průkazu původu, nebo doložit posudkem z výstavy.

4.    další podmínkou uchovnění je provedení a vyhodnocení rentgenu na dysplazii kyčelního kloubu DKK. Rentgen provádí veterinární lékař, který má potřebné oprávnění k jeho vyhotovení. Rentgen lze provést od 18 měsíců věku zvířete. Veterinární lékař zasílá snímky k vyhodnocení na adresu klubového hodnotitele DKK, kterým je pro MSKCHPL: MVDr. Marek Pepřík, Nádražní okruh 2889/35, Opava – Předměstí, 746 01 Opava 1, tel. 553622314,  Mobil: 602 538 724. Na tuto adresu je nutno bezprostředně po zrentgenování zaslat snímek. Částku 450,- Kč za vyhodnocení snímku DKK + poštovné za odeslání výsledku bude žadatelem uhrazeno při převzetí dobírky. Za vyhodnocení kyčelních i loketních kloubů je to částka 750,- Kč + cena poštovného za dobírku. Pro bonitaci je povinné vyhodnocení kyčelních kloubů, DKK. Vyhodnocení loketních kloubů, DLK, není povinné.

5.    posledním krokem je absolvování bonitace. Bonitaci je možno provést od stáří osmnácti měsíců. Po úspěšně provedené bonitaci se jedinec stává chovným od věku 24 měsíců. Bonitace je pořádána 2 x do roka v rámci Klubového setkání. Přihláška na bonitaci je zaslána každému členu klubu v elektronické podobě, nebo je ke stažení na klubovém webu www.leonbergerclub.info v odkazu výstavy /výstavy MSKCHPL/ přihláška. Vyplněním, zaplacením poplatku a zasláním přihlášky je možno se účastnit bonitace. Nečlen klubu se svodu mladých a bonitace může účastnit pouze po předchozím podpisu smlouvy pro nečlena MSKCHPL. Akt bonitace je možno provést i před dodáním výsledku vyšetření na DKK, LPN1 i LPN2 pokud jedinec úspěšně absolvoval bonitaci, stává se chovným až po dodání pro chov odpovídajících výsledků vyšetření a dosažení věku 24 měsíců.

6.    Majitel chovného psa nebo feny buď doručí průkaz původu na plemennou knihu ČMKU k přeregistraci do registru chovných jedinců, nebo majitel feny předá originál průkazu původu poradci chovu v případě jeho prvního vrhu ( PP mu bude Plemennou knihou po přeregistraci vrácen spolu s PP štěňat). Průkaz původu tak na ČMKU zašle poradce spolu s dokumenty zápisu vrhu.

7.    Kompletní znění Zápisního řádu MSKCHPL, je zveřejněno na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu Klub /klubové normativy/ zápisní řád. Zde jsou i dispozici i všechny další řády, jako je Směrnice pro bonitace, Bonitační karta atd.

Zpět na obsah

Jak odchovat štěňata v MSKCHPL?

1.    Prvním předpokladem je chráněný název chovatelské stanice FCI/ČMKU, ve vlastnictví chovatele. V případě, že chovatel název Chovatelské stanice nevlastní, je potřeba si zažádat na ČMKU. Žádost o zřízení Chovatelské stanice zasílá chovatel přímo na ČMKU. Informace na webových stránkách ČMKU www.cmku.cz odkazu Jak na to/jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice kde je k dispozici příslušný formulář. Formulář vytiskněte, čitelně vyplňte a zašlete na adresu: ČMKU. Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy. Vyřízení trvá přibližně 3 měsíce a žadatel je obdrží na dobírku za poplatek dle ceníku ČMKU ( aktuálně 1.815,- Kč za Chovatelskou stanici + 100 Kč expediční náklady.

2.    Vlastnictví chovné feny

3.    Nejméně 28 dnů před předpokládaným háráním zašle chovatel poradci chovu žádost o vystavení krycího listu v listinné podobě + případně další doklady poštou a zaplatí příslušný poplatek. Žádost o vystavení krycího listu je dostupná na webu klubu: www.leonbergerclub.info v odkazu klub/dokumenty ke stažení/žádost o krycí list. Je možno žádat i o vystavení krycího listu expres do sedmi dnů za příslušný poplatek. Chovatel navrhuje na krycí list maximálně tři psy. Případně požádá poradce chovu o doporučení krycích psů. V případě, kdy chovatel požaduje uvedení na krycí list psa mimo MSKCHPL ( krytí v KCHL nebo zahraniční krytí ), a uvedený plemeník ještě nebyl na krycích listech vydaných MSKCHPL dříve uveden, zašle spolu se žádostí o krycí list chovatel poradci chovu i oboustrannou fotokopii originálu průkazu původu tohoto psa, fotokopii originálu vyhodnocení DKK, kopii originálu dokladu o zařazení do chovu a kopii výsledku vyhodnocení LPN1+2. Vše v listinné podobě, zaslané poštou. Chovní psi mimo MSKCHPL, kteří byli na krycím listu již uvedeni a ke kterým není výše vyjmenované doklady nutno dodávat jsou k nahlédnutí na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu Chov/chovní psi mimo klub. Zároveň je potřeba vystavení krycího listu předem zaplatit dle ceníku. Ceník k nahlédnutí na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu Klub/klubové normativy/ceník poplatků a příspěvků. Cena pro člena klubu za běžný krycí list je 100 Kč, za krycí list expres 400 Kč. Spolu s krycími listy je chovateli doručen i tiskopis hlášení vrhu, který si uschová a použije po narození štěňat.

4.    Při prvním krytí je potřeba krycí listy doplnit o datum a podpisy chovatele a majitele krycího psa. Při případném překrytí doplnit jeho datum. Oba krycí listy zůstávají chovateli. Jeden krycí list odesílá chovatel do maximálně 7 dnů od nakrytí poradci chovu a to doporučeně, poštou. Nesplnění této povinnosti je pokutováno částkou 2.000,- Kč.

5.    V případě, že fena nezabřezne, odesílá chovatel druhý krycí list do maximálně 75 dnů ode dne nakrytí poradci chovu. V případě nesplnění této povinnosti není chovateli vystaven další krycí list.

6.    Narození vrhu a počet štěňat musí chovatel nahlásit poradci chovu na formuláři „Hlášení vrhu“ max. do 10 dnů věku štěňat. Formulář zasílá chovateli poradce chovu elektronicky. Po doručení hlášení vrhu posílá elektronicky poradce chovu chovateli „Žádanku o čísla zápisu“.

7.    Ve stáří štěňat 3 – 4 týdnů /maximálně/ odesílá chovatel elektronicky vyplněnou žádanku poradci chovu. Tuto odesílá poradce chovu k vydání čísel zápisu na plemennou knihu. Plemenná kniha pošle elektronicky chovateli přihlášku k zápisu štěňat a vzor průkazu původu štěněte.  Při vyplňování je potřeba striktně postupovat v pořadí jmen v postupnosti: Nejdříve psi – v řazení podle abecedy ( např. Aaron, Abarth, Acury, Admin atd.) a následně feny, opět v abecedním pořadí.

8.    Po provedené identifikaci štěňat tetováním ( minimální věk štěňat pro tetování je od 42 dne věku ) nebo označení čipem může chovatel požádat o přejímku vrhu. Předpokladem úspěšné přejímky vrhu je dosažení potřebné váhy štěňat, která je rovna kilogram/týden. V šesti týdnech minimálně šest kg až deset týdnů = 10 kg. Věk deset týdnů je krajní možností provedení přejímky vrhu. O přejímku vrhu žádá chovatel poradce chovu písemnou formou. Přijetí žádosti mu musí být poradcem chovu potvrzeno spolu s navržením termínů kontroly vrhu, ze kterých si chovatel vybírá vhodný termín. V případě, že se jedná u chovné feny o první vrh a chovatel nemá dosud chovnou fenu přeregistrovánu v registru chovných jedinců, předává při kontrole vrhu poradci chovu její originál průkazu původu. Poradce chovu zasílá rodokmen spolu s doklady od vrhu a chovateli se rodokmen chovné feny vrací přímo z ČMKU spolu s průkazy původu štěňat. V případě, že chovatel prodává štěně do zahraničí, žádá Plemennou knihu ČMKU o vydání exportního průkazu původu.

9.    Chovatel nejpozději v deseti týdnech věku štěňat zasílá poradci chovu formuláře přihlášek k zápisu štěňat.

10.                        Neprodleně po prodeji štěňat je chovatel povinen zaslat poradci chovu adresy a telefonní spojení na nové majitele štěňat v případě, že noví majitelé s předáním svých adres souhlasí. Klub vede evidenci nových majitelů pro případ nahlášení nálezu zatoulaného Leonbergera. V případě, že nový majitel s předáním adresy nesouhlasí, předává chovatel klubu nesouhlasné stanovisko nového majitele spolu s jeho podpisem. Formulář předá chovateli buď poradce chovu při kontrole vrhu, nebo je ke stažení na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu klub/ dokumenty ke stažení/ dodatek ke smlouvě o prodeji.

11.                        Kompletní znění Zápisního řádu MSKCHPL, kterým je chovatel povinen se řídit je zveřejněno na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu Klub/klubové normativy/zápisní řád.

Zpět na obsah

Jak získat exportní průkaz původu?

 

Zašlete, nebo osobně zaneste do sídla ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy:

originál průkazu původu psa vyváženého do zahraničí, spolu se jménem a příjmením a adresou nového zahraničního majitele. O vydání exportního průkazu původu je možno požádat poradce chovu již při přejímce vrhu. I zde platí nutnost dodání konkrétního jména, příjmení a adresy zahraničního majitele.

Chovatel je oprávněn vyvézt do zahraničí konkrétním majitelům libovolný počet svých odchovů. V případě, že se nejedná o jeho odchov, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v roce.

Zpět na obsah

Podmínky pro přetetování nebo přečipování leonbergera v MSKCHPL

Máte u leonbergera nečitelné tetování, nebo jste zjistili, že jeho čip je nefunkční?

V případě, že leonbergera nelze jednoznačně identifikovat na základě označení, provedeného u štěněte chovatelem pro nečitelnost tetování, nebo nefunkčnost mikročipu, které je uvedené v průkazu původu daného jedince, je nutno zvolit následující postup.

1/. V řadě první požádat poradce chovu MSKCHPL o povolení označení tohoto zvířete novým mikročipem.

2/. Na základě povolení poradce chovu je proveden zápis změny označení do záznamů příslušné plemenné knihy ČMKU.

3/. V případě, že se takto nově označený jedinec přihlásí na bonitaci a bude se ucházet o uchovnění, je nutno ze strany majitele jednoznačně prokázat, že původ jedince souhlasí s předloženým průkazem původu a to na náklady majitele leonbergera.

4/. Jednoznačně prokázat původ lze provedením genetického testu pro určení rodičů – paternity.

5/. Pokud tento test nelze provést, například proto, že rodiče, nebo jeden z rodičů zvířete již nežije a jeho krevní vzorek není uložen v laboratoři univerzity v Bernu ( vzorek zasílaný k vyhodnocení testu LPN – v tomto případě je možno požádat o poskytnutí genetického profilu daného jedince), je uchovnění možné na základě výjimky schválené výborem MSKCHPL a povolení poradce chovu. V tomto případě je nutno u každého takového psa doložení negativního výsledku genetického testu na LPN1 a LPN2 s identifikací nového označení, tedy na nové číslo mikročipu.

6/. Nefunkčnost původního mikročipu musí být potvrzena veterinárním lékařem a doložena rentgenovým snímkem nefunkčního čipu.

Zpět na obsah

Jak přihlásit svého psa nebo fenu na výstavu?

 

Kontakt na pořadatele výstav psů FCI je možno získat z kynologického tisku, na stránkách chovatelských klubů i na stránkách střešní organizace ČMKU. Na výstavy pořádané MSKCHPL dostávají členové klubu propozice a přihlášky včas do svých e-mailových schránek. Ucelený přehled výstav psů je zveřejněn na www.cmku.cz, v levém menu „výstavy“. Zde najde zájemce ucelený přehled všech výstav včetně kontaktu na organizátory. Po výběru konkrétní výstavy je nutno postupovat dle propozic výstavy, které organizátoři zveřejňují. V propozicích je uveden datum, kategorie výstavy, místo konání, termíny uzávěrky do které je potřeba přihlášku zaslat a zaplatit příslušný poplatek, čas konání výstavy, nominace rozhodčího posuzujícího plemeno, veterinární podmínky a další informace. V některých případech lze přihlášku zasílat on-line, jindy je nutno zaslat přihlášku klasicky poštou.

 

Jak se účastnit klubové soutěže o nejúspěšnějšího psa, fenu a chovatelskou stanici MSKCHPL výstavní sezóny

 

 

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů z. s. pořádá každoročně pro členy klubu – vystavovatele klubovou soutěž. V rámci této soutěže jsou poháry odměněni všichni vystavovatelé – členové klubu, kteří se dle daných pravidel umístí na prvních čtyřech místech v kategorii psi, feny a chovatelské stanice. Vyhlášení výsledků a předání pohárů probíhá v rámci klubových setkání.

Formulář tabulky pro hlášení výsledků výstav lze stáhnout z webu klubu. Formulář tabulky je k dispozici  ve formátu .docx a .pdf , případně na stránkách v menu Výstavy / Klubová soutěž  v propozicích soutěže. Případně si člen o formulář tabulky může požádat. Pokud se vystavovaný pes nebo fena umístí na výstavách FCI doma i v zahraničí, nebo je mu zadána alespoň známka výborná ( případně nejvyšší zadávaná známka ve třídě – pokud výstavní řád jiné země nezadává v této třídě známku výborná ), vyplní majitel a nejdéle do třiceti dnů od data konání výstavy zašle na adresu klubu. Pro účely soutěže se přihlíží pouze k výsledkům, které byly do této třicetidenní lhůty zaslány. Na později nahlášené výsledky nebude brán zřetel. Po každé výstavě vystavovatel doplní do rozpracované tabulky nově získané body, celkové body sečte, přiloží oskenovaný posudek a odešle. Body se započítávají vždy za nejvýše zadané ocenění. Tedy například u psa s titulem vítěz plemene se započtou body dle typu výstavy za nejvyšší titul BOB. ( nesčítají se tedy z jedné výstavy body za V1,CAC,CACIB a BOB ). Průběžné výsledky lze sledovat na www.leonbergerclub.info v odkazu Výstavy / Klubová soutěž. Výsledky zasílají pouze majitelé psů a fen. Výsledky pro chovatelské stanice se zjišťují součtem umístěných.

Pravidla pro započtení bodů na výstavách od 01.01.2015:

 

Světová, Evropská

Mezinárodní

Speciální,

Klubová

Národní

Krajská, Oblastní

Body

BOB

 

 

 

 

105

BOS

 

 

 

 

100

SV / EV

BOB

 

 

 

95

CACIB

BOS

BOB

 

 

90

res. CACIB

CACIB

BOS

BOB

 

85

CAC

res. CACIB

VSV / KV

BOS

 

80

res. CAC

CAC

CAC

NV

 

75

CAJC, Nej.

veterán

res. CAC

res. CAC

CAC

 

70

V1

CAJC, Nej. veterán

CAJC, Nej.

veterán

res. CAC

 

65

V2

V1

V1

CAJC, Nej. veterán

 

60

V3

V2

V2

V1

Kraj. vítěz

Obl. vítěz

55

V4

V3

V3

V2

V1

50

V

V4

V4

V3

V2

45

 

V

V

V4

V3

40

 

 

 

V

V4

35

 

 

 

 

V

20

 

Zpět na obsah

Chcete požádat o přiznání titulu Český junior šampión?

 

Pokud jste se svým psem nebo fenou splnili podmínky pro přiznání titulu Český junior šampión, to znamená získání 3 x CAJC, nebo 2 x CAJC a 1 x CAC získaný do věku 24 měsíců – tento CAC pak nemůže být použit pro uznání titulu Český šampión, od minimálně dvou rozhodčích,

zašlete, nebo osobně zaneste do sídla ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy:

originál průkazu původu, nebo kopii originálu průkazu původu a originál výstavní přílohy, dále pak originály kartiček dokladujících získání potřebných čekatelství CAJC.

Zpět na obsah

Chcete požádat o přiznání titulu Český šampión?

 

Pokud jste se svým psem nebo fenou splnili podmínky pro přiznání titulu Český šampión, to znamená získání 4 x CAC, od minimálně dvou rozhodčích, získaných nejméně ve dvou výstavních sezónách. Nejméně 2 čekatelství CAC také musí být udělena na mezinárodní výstavě.

zašlete, nebo osobně zaneste do sídla ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy:

originál průkazu původu, nebo kopii originálu průkazu původu a originál výstavní přílohy, dále pak originály kartiček CAC, dokladujících získání potřebných čekatelství.

Pro získání titulu Český šampión lze čekatelství CAC nahradit získaným čekatelstvím res. CAC v případě, že pes nebo fena, který získal na dané výstavě CAC ve stejné výstavní třídě, měl již v této době, kdy byl udělen i titul res. CAC, přiznán titul Český šampión. Pro uznání res. CAC, pro potřeby přiznání titulu Český šampión, je nutno doložit kartičku res. CAC spolu s posudkem z výstavy, na kterém byl zadán. Dále pak sekretariátu ČMKU sdělí, který jedinec získal před ním titul CAC. Sděluje se jméno a chovatelská stanice, číslo zápisu a katalogové číslo z této výstavy. Je také nutno předložit kopii výstavního posudku tohoto vítězného psa s titulem CAC.

Zpět na obsah

Chcete požádat o přiznání titulu Český grand šampión?

 

Pokud jste se svým psem nebo fenou splnili podmínky pro přiznání titulu Český grand šampión, to znamená pes nebo fena má již přiznaný titul Český šampión a po datu přiznání tohoto titulu získal následně 3 x CAC ve třídě šampiónů nebo vítězů, od minimálně dvou rozhodčích, minimálně 1 x na mezinárodní výstavě,

zašlete, nebo osobně zaneste do sídla ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy:

originál průkazu původu, nebo kopii originálu průkazu původu a originál výstavní přílohy, dále pak originály kartiček dokladujících získání potřebných čekatelství CAC spolu s originály nebo kopiemi výstavních posudků z těchto výstav, kde je doloženo získání titulu CAC ve třídě šampiónů nebo vítězů.

Zpět na obsah

Chcete požádat o přiznání titulu Český veterán šampión?

 

Pokud jste se svým psem nebo fenou splnili podmínky pro přiznání titulu Český veterán šampión, to znamená získání 3 x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na mezinárodní výstavě, od minimálně dvou rozhodčích, z výstav konaných v ČR po roce 2005,

zašlete, nebo osobně zaneste do sídla ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy:

originál průkazu původu, nebo kopii originálu průkazu původu a originál výstavní přílohy, dále pak originály výstavních posudků dokladujících získání potřebných V1 ve třídě veteránů.

Zpět na obsah

 

Chcete požádat o přiznání titulu Mezinárodní šampión?

 

Pokud jste se svým psem nebo fenou splnili podmínky pro přiznání titulu Mezinárodní šampión, to znamená získání 4 x CACIB, od minimálně tří rozhodčích, získaných minimálně ve třech státech. Rozmezí mezi získáním prvního a posledního čekatelství CACIB je stanoveno na minimálně 1 rok a 1 den.

zašlete, nebo osobně zaneste do sídla ČMKU, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy:

kopii průkazu původu, dále pak kopie potvrzení o získání čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že byl navržený CACIB přiznán.

Pokud dojde ke ztrátě některé z kartiček CACIB, může být použita kopie výstavního posudku nebo kopie kartičky CACIB z této výstavy, nejdříve ale 6 měsíců od data konání této výstavy, ze které kartička chybí.

 

Zpět na obsah