Kárný (disciplinární) řád  MSKCHPL

 

 

Dojde-li k porušení Zápisního řádu MSKCHPL (dále jen klubu) nebo jiných řádů klubu či ČMKU, bude člen klubu, který se porušení dopustil, potrestán dle tohoto Kárného (disciplinárního) řádu..

 

 

         Bude-li nakryta chovná fena bez vystavení krycího listu nebo bude-li nakryta dříve než byl krycí list vystaven nebo bude-li nakryta psem neuvedeným na krycím listu bude chovatel (majitel nebo držitel chovné feny) potrestán následovně:

 

a) při první přestupku peněžitou pokutou ve výši 3.000,- Kč
b) při dalším přestupku bude chovateli (majiteli nebo držiteli chovné feny) pozastaven chov na dva roky

 

 

       Pokud nakryje krycí pes fenu bez vystavení krycího listu nebo dříve než byl krycí list vystaven bude majitel (držitel) psa potrestán následovně:

 

a) při prvním přestupku peněžitou pokutou ve výši 3.000,- Kč         
b) při dalším přestupku bude chovateli (majiteli nebo držiteli krycího psa) pozastavena chovnost psa na jeden rok

 

 

       Prodá-li chovatel štěňata před tetováním ( čipováním ) nebo před minimálním věkem štěňat (tj. 50 dní) bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 10.000,- Kč

 

       Pokud majitel (držitel) chovné feny, v případě nezabřeznutí , nevrátí krycí list do 75 dnů od krytí poradci chovu, nebude mu vystaven další krycí list.

 

       Pokud majitel chovné feny nevrátí po krytí kopii krycího listu poradci chovu do 7 dnů po nakrytí, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 2.000,- Kč.

       Neoznámí-li majitel chovného psa , registrovaného pod MSKCHPL, krytí feny v MSKCHPL neregistrované do 7 dnů a nezaplatí-li ve stejné lhůtě předepsaný poplatek, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

       Nesplní-li chovatel povinnost odeslání hlášení vrhu do 10-ti dnů poradci chovu, nebo neohlásí-li chovatel poradci chovu nezabřeznutí feny do 75 dnů od data nakrytí, respektive překrytí, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 500,- Kč.

        Pokud chovatel bude produkovat jakákoliv štěňata bez průkazu původu, případně prodávat štěňata subjektům, které obchodují se psy, považuje se toto konání za  zvlášť hrubé porušování Zápisního řádu klubu, což je důvodem pro okamžité vyloučení z klubu. Výbor klubu je v takovém případě oprávněn informovat kynologickou veřejnost (např. prostřednictvím odborných časopisů), dále ČMKU a ostatní kluby pro leonbergery.

 

       Bude-li zjištěno chování v nevhodných podmínkách, nevhodné živení či neodpovídající ošetřování chovaných leonbergerů nebo jejich štěňat, může být chovateli (majiteli či držiteli) pozastavena veškerá chovatelská činnost pod MSKCHPL až na dva roky. Pokud nebude sjednána okamžitá náprava, bude se toto považovat za zvlášť hrubé porušení chovatelského řádu s možností okamžitého vyloučení z klubu. Výbor klubu je v takovém případě oprávněn informovat kynologickou veřejnost (např. prostřednictvím odborných časopisů), dále ČMKU a ostatní kluby pro leonbergery.

       Dojde-li k naplnění skutkové podstaty porušení některého z výše uvedených bodů chovatelem, kterému klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu, jsou finanční sankce pro takového chovatele ve dvojnásobné výši než je stanovena pro člena klubu a pozastavení chovnosti u člena klubu je nahrazeno okamžitým vypovězením servisní smlouvy klubem bez jakékoliv náhrady.

       Při porušování jiných než uvedených ustanovení normativů MSKCHPL, ČMKU, FCI či zákonů ČR se člen klubu vystavuje možnému postihu, která jsou: 

-        napomenutí

 

-        odvolání z funkce MSKCHPL

 

-        pozastavení členství v MSKCHPL

 

-        vyloučení z MSKCHPL

 

-        dočasné omezení chovatelské činnosti pod MSKCHPL

 

-        vypovězení servisní smlouvy klubem chovateli-nečlenovi, kterému  klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu 

 

Člen, kterému bylo výborem uloženo kárné (disciplinární) opatření se může písemně odvolat do jednoho měsíce, po obdržení rozhodnutí, k nejbližší členské schůzi dopisem adresovaným výboru klubu. Odvolání má odkladný účinek pouze v případě vyloučení člena. Peněžitou pokutu je uvedený člen povinen uhradit do 30-ti dní po obdržení rozhodnutí. Ostatní kárná opatření vstupují v platnost dnem rozhodnutí příslušným orgánem. V případě, že členská schůze vyhoví odvolání, je povinen výbor klubu do 30-ti dní po členské schůzi finanční částku vrátit. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

 

Tento kárný řád byl po doplnění schválen členskou schůzí MSKCHPL dne: 28. 04. 2018