Zápisní řád Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů, z. s.

 

 I. Preambule

1) Cílem Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů, z. s. (dále jen MSKCHPL) je chov čistokrevných psů plemene leonberger s průkazem původu Fédération Cynologique Internationale-FCI (dále jen PP), při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností, specifických pro plemeno, podle mezinárodního standardu FCI.

2) Zápisní řád MSKCHPL společně s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU jsou základními normami pro chov leonbergerů v MSKCHPL a plně respektují Mezinárodní chovatelský řád FCI a Zápisní řád ČMKU. Jsou závazné pro všechny členy MSKCHPL, případně i pro chovatele-nečleny MSKCHPL, kterým MSKCHPL poskytuje na základě smlouvy chovatelský servis.

3) S chovatelstvím v MSKCHPL je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI a podpora tohoto konání. Dále je neslučitelný s členstvím v klubu obchod se psy a podpora tohoto konání.

4) Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích, řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU, nebo v případě převodu práva chovu, či spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI, nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách, nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle článku X. bod 9, Zápisního řádu ČMKU.

5) Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu na ochranu zvířat při chovu psů, Zápisního řádu ČMKU, jakožto i ostatních vyšších závazných norem a zákonů.

6) Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:

- chovatel ČMKU (v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU

- majitel je osoba vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince

- držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

II. Chov a jeho řízení

1) Chovem se v klubu rozumí cílevědomá plemenitba psů plemene leonberger, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný leonberger je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a vyrovnanou povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady a dědičné dispozice, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí MSKCHPL i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví leonbergerů.

2) Druhy chovu v MSKCHPL: čistokrevná plemenitba

3) Chov plemene leonberger je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU a následně i FCI. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán a musí mít s ČMKU navázanou smlouvu o spolupráci.

4) Člen MSKCHPL může být současně i členem jiného klubu chovatelů. Chovatel může však plemeno leonberger chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možno jedenkrát za rok. MSKCHPL má právo si určit zpřísněné podmínky chovnosti. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. MSKCHPL garantuje pouze chov plemene leonberger, pro které byl ČMKU zmocněn. MSKCHPL poskytuje chovatelský servis pro chovatele, členy klubu. Musí ale umožnit chov bez průtahů i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene, a to vždy jen na základě uzavřené smlouvy mezi chovatelem, nečlenem MSKCHPL a Moravskoslezským klubem chovatelů a přátel leonbergerů z. s.

5) Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Mimo jiné jsou to: poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monarchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Dále také jedinci, u nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu, jedinci agresivní a bojácní. Ve sporných případech rozhodne o přítomnosti zdravotní vady odborný veterinární lékař, se kterým má klub pro tento případ uzavřenu smlouvu, případně kterého klub určí.

6) MSKCHPL poskytne na požádání chovatelský servis nečlenovi klubu. Podmínkou je uzavření smlouvy s určením podmínek a zaplacení příslušných poplatků dle klubového ceníku. MSKCHPL neposkytne na požádání chovatelský servis nečlenovi klubu v případech, kdy chovatel-nečlen porušil předpisy související s chovem. V tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu).

III. Chovatelská stanice

1) Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU a žádost o zřízení chovatelské stanice zasílá chovatel přímo na ČMKU.

2) Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3) Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4) Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5) Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6) Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný, za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7) Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možné zděděním nebo smluvním postoupením.

8) Registrace chovatelské stanice zaniká:

- písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.

- úmrtím majitele, pokud chovatelská stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU-Zásady registrace chovatelských stanic.

- není-li poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce.

9) Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

9.1) Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.

10) Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

IV. Chovní jedinci

1) Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu, vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění a dodržování podmínek stanovených klubem, který je do chovu zařazuje.

2) Podmínky pro zařazení do chovu v MSKCHPL jsou:

- absolvování svodu mladých v době od 6 měsíců

- rentgen dysplazie kyčelních kloubů ve věku jedince od 18 měsíců, s vyhodnoceným výsledkem od stanoveného klubového posuzovatele, nejvýše však stupně C/C (2/2)

- vyšetření na polyneuropatii (LPN1 a LPN2), které provede akreditovaná laboratoř a jehož výsledek bude přímo zaslán z laboratoře na adresu MSKCHPL. Vyšetření na polyneuropatii (LPN1 a LPN2) není požadováno u jedinců, u nichž toto vyšetření s negativním výsledkem N/N pro obě formy polyneuropatie (LPN1 a LPN2) podstoupili jejich předci do druhé generace (oba rodiče a všichni čtyři prarodiče). Na tyto jedince se z hlediska chovnosti pohlíží stejně, jako kdyby příslušná laboratorní vyšetření absolvovali.

- do chovu mohou být zařazeni psi a feny s výsledkem laboratorního vyšetření na polyneuropatii (LPN1 a LPN2) N/N negativní, nebo na které je dle výše uvedeného odstavce nahlíženo jako na N/N negativní po předcích do druhé generace.

- vyšetření na leukoencephalomyelopatii (LEMP), které provede akreditovaná laboratoř a jehož výsledek bude přímo zaslán z laboratoře na adresu MSKCHPL. Vyšetření na leukoencephalomyelopatii (LEMP), není požadováno u jedinců, u nichž toto vyšetření s negativním výsledkem N/N podstoupili jejich předci do druhé generace (oba rodiče a všichni čtyři prarodiče). Na tyto jedince se z hlediska chovnosti pohlíží stejně, jako kdyby příslušná laboratorní vyšetření absolvovali s výsledkem N/N negativní.

- do chovu mohou být zařazeni psi a feny s výsledkem laboratorního vyšetření na leukoencephalomyelopatii (LEMP) N/N negativní, nebo na které je dle výše uvedeného odstavce nahlíženo jako na N/N negativní po předcích do druhé generace. Dále ještě přenašeči (LEMP) D/N carrier a to vždy ve spojení s LEMP N/N negativním partnerem.

- účast na klubové nebo speciální výstavě pořádané MSKCHPL v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů se známkou výborná nebo velmi dobrá.

- v době bonitace musí dosahovat pes váhy minimálně 55 kg a fena 45 kg.

- úspěšné absolvování bonitace ve věku od 18 měsíců, s uznáním chovnosti nejdříve ode dne dovršení 24 měsíců věku chovného jedince.

- úspěšným absolvováním bonitace se jedinec stává chovným na dobu tří let od data bonitace nebo ode dne, kdy se bonitovaný jedinec stane chovným splněním všech podmínek nebo dosažením věku 24 měsíců.

- chovný jedinec, kterému bude končit (nebo již skončilo) tříleté období, pro které byl uchovněn, je pro další obnovení chovnosti povinen se zúčastnit rebonitace.

- rebonitace je prováděna ve stejných termínech jako bonitace a zájemce o obnovení či prodloužení chovnosti je povinen se na ni písemně přihlásit, stejně jako je tomu u bonitace.

- rebonitace je prováděna bonitační komisí

- rebonitovaný jedinec je znovu posouzen podle bonitační karty, je posouzena jeho fyzická kondice, povaha a v případě, že se úspěšně zapojil do chovu i jeho odchovy, dle dostupných informací (kontroly vrhu, svody mladých, výstavy aj.)

- chovnost na základě rebonitace není prodloužena nebo obnovena v případech, kdy se u chovného jedince vyskytla vylučující vada dle standardu plemene a dále v případech špatné fyzické kondice, výrazných nedostatků v povaze, nebo výskytu většího množství zdravotních problémů, nebo vylučujících vad u jeho potomstva ze spojení po více partnerech.

- úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu, nebo úspěšné absolvování rebonitace označí klub do průkazu původu. Majitel chovného leonbergera pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců. V případě rebonitace průkaz původu plemenné knize nezasílá.

3) Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince.

4) Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí platným standardem FCI a Zápisním řádem ČMKU. Kluby chovatelů leonbergerů na území České republiky musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu, doložené písemnou smlouvou a vzájemně si uznávat chovné jedince.

5) Jedinci ve výhradním vlastnictví občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí.

6) V případě žádosti o svod mladých či bonitaci jedince, importovaného, nebo reimportovaného ze zemí, kde se pro zařazení do chovu nepožaduje absolvování bonitace tak jako je tomu v MSKCHPL, ale k uchovnění postačí splnění jiných podmínek (rodiče jedince, či jeden z rodičů byl například zařazen do chovu jen na základě výstavních výsledků, bez bonitace), rozhoduje o přijetí, nebo nepřijetí ke svodu mladých a bonitaci výbor MSKCHPL. Výbor MSKCHPL má právo přihlášku na svod mladých nebo bonitaci takového jedince odmítnout.(schváleno členskou schůzí dne 11.09.2021)

V. Chovatel, majitel chovného leonbergera

1) Majitel (případně spolumajitel) chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně a je uvedená jako majitel v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2) Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn k péči o daného jedince a používání k chovu. V případě zmocnění pro používání jedince v chovu je následně na držitele pohlíženo jako na majitele chovného psa, nebo jako na chovatele, se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími z tohoto zápisního řádu. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

3) Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována ČMKU.

4) Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů písemně oznámena vedení MSKCHPL a plemenné knize, a to písemnou formou. Tato změna musí být doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.

5) Změna držení. Původní držitel je povinen oznámit změnu v držení chovného psa i feny vedení MSKCHPL neprodleně písemnou formou. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa nebo feny se dokládá smlouva.

6) Převod březí feny je možný. Se souhlasem MSKCHPL mohou být štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele. V tomto případě jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem, péče o vrh, jakožto i všechny povinnosti, vedoucí ke splnění podmínek pro řádné vystavení průkazů původu FCI. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je potřeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.

7) Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.

8) V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

9) Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví osob z více zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí trvalého bydliště spolumajitelů. Nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

10) MSKCHPL je oprávněn u svých členů kontrolovat, zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele (držitele), v jakých podmínkách se nacházejí (ustájení, výživa, hygiena atd.) a jaké podmínky má majitel (držitel) pro odchov štěňat. Majitel (držitel) psů je povinen tuto kontrolu poradcem chovu či jiným pověřeným zástupcem klubu umožnit.

11) Zapůjčení, pronájem či jiná změna držitele chovného jedince, která je svojí povahou předurčena jako dočasná je možná. Pokud se jedná o fenu a toto období změny držitele by zahrnovalo i období březosti, či vrh, musí být fena ve fyzickém držení nové, či přechodné osoby minimálně po dobu od data krytí do doby, kdy štěňata z tohoto vrhu dosáhnou věku 50. dnů života. Pokud fena nezabřezla nebo se nenarodí ani jedno živé štěně, je možno toto období zkrátit vždy k době zjištění jedné z uvedených skutečností. MSKCHPL má právo držení feny po celou dobu kontrolovat.

12) V případě členství ve dvou nebo více klubech, je převod březí feny z klubu do klubu možný pouze po dohodě obou klubů-vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.

13) V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. dokládá se kopií smlouvy.

14) V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.

15) V případě spolumajitelství a převodu práva chovu (zapůjčení jedinců), rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub, ve spolupráci s majitelem.

16) V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu, musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.

VI. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

1) O vystavení krycích listů žádá majitel chovné feny poradce chovu na předepsaném tiskopisu elektronickou cestou, nejméně čtyři týdny před předpokládaným háráním. V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel chovné feny poradci chovu také v příloze e-mailové zprávy oboustrannou fotokopii originálu průkazu původu, kopii originálu vyhodnocení DKK, kopii originálu dokladu o zařazení do chovu a kopii originálu dokladu o vyšetření na LPN1, LPN2 a LEMP vybraného psa. Kopie musí být v takové kvalitě, aby bylo možno je v čitelné podobě vytisknout (viz. Zápisní řád ČMKU, článek IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy, odstavec 4). Za vystavení krycího listu zaplatí majitel chovné feny stanovený poplatek před jeho vydáním. V případě žádosti o vydání krycího listu expres, zasílá poradce chovu chovateli krycí list maximálně sedmý den od data, kdy mu byly doručeny všechny potřebné doklady a úhrada za vydání krycího listu byla připsána na účet klubu, nebo doručena do sídla klubu. Pokud se tak chovatel a poradce chovu dohodnou, je možné vystavit za stanovený poplatek krycí list do 24 hodin, za podmínek uvedených pro vystavení krycího listu expres. V krycím listu jsou uvedeni maximálně 3 (slovy tři) krycí psi. Je možné vydat současně i druhý krycí list, také na tři psy. Žadatel v tomto případě platí dva poplatky.

2) Poradce chovu je chovateli nápomocen radou při výběru krycích psů.

3) Krycí listy jsou dokladem o schváleném a uskutečněném krytí. Musí obsahovat následující údaje:

a. jméno chovného psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů)

b. jméno chovné feny a číslo jejího zápisu

c. jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa

d. jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny

e. podpisy obou majitelů (držitelů)

f. místo a datum krytí

g. klubové razítko a podpis poradce chovu

4) Krycí list je nutno při prvním krytí podepsat. Při opakovaném krytí je krycí list doplněn o datum překrytí. Oba krycí listy zůstávají majiteli chovné feny. Jeden krycí list zašle majitel chovné feny do 7 dnů ode dne nakrytí, respektive ode dne překrytí poradci chovu, doporučeně poštou. Druhý krycí list předá poradci chovu při kontrole vrhu.

5) Krycí list se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v držení jednoho majitele. V tomto případě, nebo v případě, že chovatel je majitelem více psů plemene leonberger, chovných či nechovných, určí výbor klubu svědky, kteří budou přítomni krytí.

6) Při neuskutečnění krytí si chovatel může ponechat krycí list pro další použití.

7) Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu odešle druhý díl krycího listu do 75 dnů ode dne nakrytí, respektive překrytí. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je nepostradatelnou součástí přihlášky vrhu. Nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.

8) Doba platnosti krycího listu je 1 (slovy jeden) rok od data vystavení. Krycí list však pozbývá platnosti v případě, že chovnému jedinci byla ukončena, nebo skončila chovnost k příslušnému datu.

9) Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.

10) V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí, podle data uzavření smlouvy.

VII. Krytí

1) Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci, řádně zapsanými v plemenných knihách uznaných FCI, na základě platného krycího listu. Chovní jedinci ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.

2) Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v platném krycím listě.

3) Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel feny, nebo jím zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4) Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět majitel feny, pokud se majitelé psa a feny nedohodnou jinak.

5) Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které by v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6) Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7) Při neplánovaném krytí jiným, než smluveným psem je jeho držitel povinen tuto skutečnost majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata, narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele), bude řešit MSKCHPL individuálně.

8) Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9) Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

10) Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) chovné feny krycí listy.

11) Způsob úhrady (výši a termín) za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12) Krytí feny může být nahrazeno ve výjimečném případě inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem a musí být předem povolena poradcem chovu MSKCHPL.

13) Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se majitelé chovných jedinců jinak.

14) Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15) Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení poplatku za krytí, uhrazeném ihned po nakrytí.

16) Mezi jednotlivými krytími musí u krycího psa uplynout nejméně 24 hodin.

17) Podmínky zahraničního krytí určuje zápisní řád klubu. V případě dovozu chovných jedinců podléhá uznání chovnosti předpisům příslušného chovatelského klubu.

18) Importované jedince s exportním průkazem původu, vystaveným na českého majitele, lze použít v chovu pouze po zápisu v Plemenné knize v ČR, neurčí-li klub jiný postup. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu, vystaveným na zahraničního majitele, lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.

19) Pokud o to majitel krycího psa požádá, je chovatel povinen umožnit mu jednu prohlídku vrhu štěňat po tomto otci ve své chovatelské stanici v době po kontrole vrhu, nedohodnou-li se oba jinak.

20) Majitel chovného psa, registrovaného pod MSKCHPL, je povinen písemně oznámit do sedmi dnů na adresu klubu krytí feny mimo MSKCHPL a uvést data v pořadí: jméno feny, majitel a chovatelská stanice, datum krytí a zaplatit stanovený poplatek.

VIII. Vrh

1) Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti informován MSKCHPL.

2) Chovná fena smí mít vrh pouze jednou v kalendářním roce, bez omezení počtu štěňat.

3) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel je povinen pečovat o fenu po hmotné i psychické stránce v době březosti i kojení a rovněž i o celý vrh tak, aby byl zaručen zdárný vývin štěňat.

4) Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest, nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

5) Vrh a počet štěňat musí chovatel nahlásit na zvláštním formuláři poradci chovu, a to nejpozději do desátého dne života štěňat. Dále chovatel podává informaci o tom, zda jsou štěňata ponechána feně, nebo předána kojné feně. (V tom případě uvádí i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných.)

6) Chovatel maximálně ve 4 týdnech stáří štěňat zašle žádanku o čísla zápisu poradci chovu a ten ji odešle na plemennou knihu ČMKU. Případný úhyn štěňat je chovatel povinen nahlásit poradci chovu.

7) Hlášení vrhu posílá chovatel elektronickou cestou poradci chovu do 10 dnů po narození štěňat. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů od data krytí, respektive překrytí. I v tomto případě vrací originál krycího listu poradci chovu.

8) Odchována smějí být pouze zdravá, životaschopná a silná štěňata bez znetvoření. V případě nutnosti utracení štěněte smí tento úkon provést pouze veterinární lékař.

9) Chovateli je doporučeno nechat veterinárním lékařem odstranit paspárky (5 prst) na zadních nohou, a to do tří dnů po narození.

10) Vrh musí chovatel zapsat do knihy odchovů. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

11) Před svým 50. (slovy padesátým) dnem života nesmějí být štěňata prodána!

12) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je povinen umožnit kdykoliv kontrolu vrhu i chovného místa zástupcům MSKCHPL.

13) Chovatel zašle nejpozději v 10 týdnech věku štěňat poradci chovu formuláře přihlášek k zápisu štěňat, které poradce chovu předá na plemennou knihu ČMKU k zapsání vrhu. Při prvním vrhu feny se k přihláškám připojí i originál průkazu původu feny.

14) Kontrolu vrhu navrhuje chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel v době, kdy štěňata dosáhnou základní váhy pro převzetí. Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel požádá asi jeden týden před předpokládaným termínem o kontrolu vrhu. Žádost je možno provést písemně, formou SMS či e-mailem. Poradce chovu potvrdí přijetí žádosti o kontrolu vrhu a navrhne chovateli tři možné termíny kontroly vrhu, ze kterých si chovatel může vybrat termín, který mu vyhovuje. Při kontrole vrhu již musí být štěňata s čitelně vytetovanými čísly, případně po aplikaci identifikačního čipu. Minimální váha štěněte = stáří štěněte v týdnech. To je:

Stáří v týdnech:                                                                Minimální váha v kg:

7 týdnů (49. den od data narození)                                                 7 kg

8 týdnů (56. den od data narození)                                                  8 kg

9 týdnů (63. den od data narození)                                                  9 kg

10 týdnů (70. den od data narození)                                               10 kg

15) Přejímku vrhu je možno uskutečnit nejpozději sedmdesátý den života štěňat (v 10 týdnech) – minimální váha 10 kg. Chovatel je povinen seznámit budoucí majitele štěňat, nedosahujících minimální předepsané váhy o možnosti, že štěňata nebudou vhodná pro chov. Štěňata smí být čipována od 28. dne (slovy dvacátého osmého), nebo tetována nejdříve 42. (slovy čtyřicátý druhý) den života. Tetuje se do levého ucha. Celý vrh musí být označen jednotně buď tetováním nebo čipováním. Kontrola vrhu se provádí až po natetování, nebo označení štěňat čipem. Při kontrole musí být tetování i čipování čitelné.

16) Za každé odchované štěně zaplatí chovatel poplatek stanovený klubem.

17) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je povinen při prodeji štěňat, nejlépe písemnou formou, upozornit kupující na všechny jemu známé nedostatky, snižující hodnotu štěněte. Prodej štěňat provádí a novému majiteli předává výhradně chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel v místě odchovu, na adrese chovatelské stanice. Na žádost nového majitele a po oboustranné dohodě může chovatel předat štěně i na jiném místě, například v bydlišti nového majitele.

18) Chovatelé, v případě pronájmu chovné feny pak držitelé-chovatelé se jako členové MSKCHPL nebo jako chovatelé, mající podepsanou smlouvu o chovu s MSKCHPL – jako nečlenové klubu zavazují, že nebudou prodávat štěňata komisním způsobem. Tedy do jakékoliv výkupní organizace. Štěně do zahraničí je chovatel oprávněn vyvézt pouze řádným způsobem, na přímou adresu nového majitele. V tomto případě žádá chovatel o vydání exportního průkazu původu plemennou knihu ČMKU.

19) Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je povinen při prodeji štěňat prokázat novému majiteli identitu štěněte načtením čipu a řádně poučit nové majitele o výživě, o nárocích plemene, o existenci MSKCHPL (vše nejlépe písemnou formou) a předat novému majiteli přihlášku do klubu. Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel-chovatel, je také povinen předat po prodeji štěňat MSKCHPL jména, adresy a telefonické spojení na nové majitele štěňat, pokud tito noví majitelé s předáním svých osobních údajů MSKCHPL souhlasí. V případě nesouhlasu je chovatel, v případě pronájmu chovné feny držitel-chovatel, povinen předat MSKCHPL písemně potvrzený nesouhlas s předáním uvedených osobních údajů od nového majitele.

20) Seznam formulářů pro chov, které vydává chovateli poradce chovu:

- žádost o vystavení krycího listu, na požádání.

- krycí list 2 x (po obdržení žádosti, v platných termínech dle odstavce VI. bodu 1, Zápisního řádu MSKCHPL)

- žádanka o čísla zápisu (po zaslání hlášení vrhu). Žádanku odesílá poradce chovu chovateli elektronickou cestou. Chovatel vyplněnou žádanku posílá ve stáří štěňat 3 - 4 týdnů poradci chovu zpět, opět elektronickou cestou. Žádanku zasílá na plemennou knihu ČMKU poradce chovu ve stanoveném termínu.

- přihlášku k zápisu štěňat obdrží chovatel elektronickou cestou z plemenné knihy ČMKU.
Přihlášku 2x vytiskne a při tetování nebo čipování nechá potvrdit veterinářem.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předá chovatel při přejímce štěňat

21) Dle Zápisního řádu ČMKU smí fena kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

IX. Průkaz původu

1) Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento doklad uvádí čtyři generace předků.

2) PP musí obsahovat:

a) nutné identifikační údaje o psu/feně:

- plemeno

- jméno a chovatelská stanice

- pohlaví

- datum narození

- číslo zápisu

- tetování/čipování

- druh a barvu srsti

- údaje o chovateli

- podpis a razítko plemenné knihy

b) nejméně tři generace předků FCI

c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací

3) Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je nedílnou součástí tohoto jedince

4) Chovatel je povinen předat podepsaný PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP. Plemenná kniha zasílá PP chovateli na dobírku, ten pak neprodleně zasílá zdarma PP majitelům štěňat, na která byl PP vystaven.

5) Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát. Chovatel je povinen si zkontrolovat správnost údajů ve vystavených PP.

6) Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

7) Zápisy do části PP, k tomuto účelu určené, provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU), kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

8) Vydávané PP se předávají/zasílají pouze osobě, uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.

9) Přílohu k PP je možno vydat přímo při vydání PP. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele, uvedeného v PP. Přílohu k PP vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo PP nebo zapsalo import.

10) Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně nahlásí plemenné knize a klubu, nebo zašle PP k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání PP majiteli vrácen.

X. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1) PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

2) Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny zákonné bydliště. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby, do uznané plemenné knihy.

3) Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

4) Součástí přihlášky vrhu jsou originály krycích listů a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP, včetně kopie originálu dokladu o chovnosti, kopie originálu vyšetření DKK, LPN1, LPN2 a LEMP, vše v listinné podobě.

5) Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní, to znamená, že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6) Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu. Řada začíná písmenem A. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínajícími písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y a písmena s diakritikou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka, česká ani cizojazyčná (von, of……).

7) Jména se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8) Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu atd.)

9) V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

10) V případě opakovaného nebo závažného porušení předpisů ČMKU a FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.

11) V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub, nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření hradí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

12) V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.

13) Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení odpovídá majitel jedince.

14) V PP musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.

15) Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí PP takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“.

XI. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1) Jedincům dovezeným s platnými exportními PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu-rok importu/rok narození. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu atd.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.

2) PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.

3) Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

4) U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

XII. Vydávání přepisu a duplikátu PP

1) Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.

2) Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození nebo znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

3) Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele, nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU, po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

XIII. Export

1) PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen:

- razítkem „EXPORT PEDIGREE“

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU

- hologramem

- kulatým razítkem ČMKU, včetně podpisu pracovníka

- jménem a kompletní adresou nového majitele

- datem vystavení exportního potvrzení

2) Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej, nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3) Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá předsednictvu ČMKU.

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení (viz kárný řád MSKCHPL). Může být vysloven až dočasný nebo trvalý zákaz chovu, ve zvlášť těžkých případech vyloučení z klubu. Proti rozhodnutí je možno se písemně, do jednoho měsíce, odvolat s uvedením námitek k členské schůzi, doručením odvolání výboru klubu. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

2) Prokáže-li se některé ustanovení jako nevyhovující, je nutno je znovu předložit ke změně členské schůzi. Jestliže se některé ustanovení tohoto řádu dostane do rozporu se zákonem, stává se neplatným a přednost má úprava zákonná.

3) Tento zápisní řád byl schválen členskou schůzí MSKCHPL dne 07. 09. 2021

4) Pokud se některé části Zápisního řádu stanou neúčinnými z důvodu změn v zákonech ČR a řádech ČMKU, platí příslušná ustanovení zákonů a řádů vyšších stupňů. Ustanovení vyšších řádů a zákonů také platí v případech, které Zápisní řád MSKCHPL dosud neřeší.