• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 
Zápis o průběhu mimořádné členské schůze zájmového sdružení s názvem
Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů
se sídlem v Brně konané dne 10. května 2005 v  Zubří.

Věc  :  zpráva o prezenci pro předsedajícího členské schůze

Vážený pane ,při sčítání oprávněných hlasů přítomných členů  bylo zjištěno , že při zahájení členské schůze
v  ??19,15 hod.    bylo přítomno celkem ??27?členů
tj?28,4?.% z celkového počtu členů klubu.
                                                                                                            ?Zemanová?   skrutátor

Dámy a pánové,
vítám Vás na dnešní mimořádné členské schůzi Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů kterou svolal výbor sdružení.
Zahajuji tímto její jednání.
Podle zjištění prezence jsou na členské schůzi přítomni v tomto okamžiku

představitelé ??28,4?.....% členské základny

Dle článku 7.3 odstavec druhý, ve kterém se praví že není-li splněna podmínka nadpoloviční většiny, je členská schůze schopná usnášení při jakémkoliv počtu přítomných jen v tom případě, že místo a čas  byly členům včas a písemně oznámeny a to nejméně 7 dnů předem. Tato podmínka byla splněna zasláním stanovených informací spolu s klubovým zpravodajem č. 2/2205 a proto je podle stanov mimořádná členská schůze  schopná usnášet se.
Při prezenci byl každému účastníku mimořádné členské schůze k dispozici jednací řád této schůze.
Především nyní přikročíme ke schválení tohoto jednacího řádu mimořádné členské schůze způsobem v tomto řádu obsaženém.
Hlasuje se zvednutím ruky s jednacím řádem . Hlasy sčítá skrutátor. Při hlasování se sčítají samostatně hlasy ?pro? a samostatně hlasy ?proti?. Hlasy ?zdržel se hlasování? se zjistí dopočtem do celkového počtu přítomných dle presenční listiny.
Po ukončení sčítání oznámím výsledek hlasování. Tímto dávám hlasovat o návrhu jednacího řádu naší dnešní členské schůze a ptám se:
kdo je pro předložený návrh   ?
kdo je proti předloženému návrhu   ?

přítomno celkem           ?27?..??   členů
hlasovalo pro             ??27????   členů, tj.  ?100 ...% z přítomných
hlasovalo proti          ???0?..??? členů,  tj??    0.? % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??0???     členů, tj??     0?  % z přítomných   

           ?Zemanová?           Skrutátor

Mimořádná členská schůze  Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů konaná dne 10.září 2005 v Zubří

Dámy a pánové, dalším bodem našeho programu je volba předsedajícího , ověřovatele zápisu , zapisovatele a skrutátorů.
Předkládám Vám návrh výboru na volbu funkcionářů v tomto složení:

předsedající valné hromady: Zeman Josef
ověřovatel zápisu: Wimer Jiří                                              
zapisovatel: Pantůčková Helena                                                    
skrutátoři: Zemanová Jana, Čučková Iva
                                                   

Volba podle předloženého návrhu bude provedena hlasováním o všech navržených funkcionářích členské schůze najednou  a to stejným způsobem jako při schvalování jednacího řádu.

Dávám hlasovat položením otázky:
kdo je pro předložený návrh   ?

Děkuji !

kdo je proti předloženému návrhu ?

Děkuji !

přítomno celkem      ????27?..?.  členů
hlasovalo pro            ??? 27??     členů, tj. ?100..??%  z přítomných
hlasovalo proti          ???   0?.??  členů,  tj?  ?0??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??.  0???   členů, tj?   ?0??  % z přítomných    

                                                                                                    ??Zemanová?skrutátor

Žádám zvolené , aby se ujali svých funkcí.

Vážení přátelé,

Dalším bodem programu je projednání a hlasování o návrhu nových stanov. Věřím, že všichni přítomní návrh dostali a měli čas na jeho prostudování. Upozorňuji, že se jedná o nejdůležitější dokument klubu. K jeho novelizaci jsme byli nuceni přistoupit zejména z důvodů vývoje stavu v chovatelství a také z důvodů změn některých závazných předpisů, na které jsou klubové stanovy přímo navázány.  Nᚠklub je nucen v co nejkratší době novelizovat nejen stanovy ale de-facto všechny klubové normativy. Protože se jedná o více dokumentů, rozdělili jsme schvalování novel alespoň do dvou částí. Dnes na mimořádné chůzi první část a v květnu příštího roku část další.

Otevírám diskusi k předloženému návrhu stanov:

1) navrhovaná změna : vypuštění bodu 4.2
Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh tj. vypuštění v bodě 4.2 konec odstavce od slova ?nejdříve?
přítomno celkem      ????27 ??? Členů
hlasovalo pro            ?? ?12???  členů, tj. ??44??% z přítomných
hlasovalo proti          ??? 14????členů,  tj??.52..?% z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??.1???    členů, tj???4.?   % z přítomných    

2) navrhovaná změna : bod 8.3.2, místo pevného počtu členů, kteří mohou požádat o svolání mimořádné členské schůze mít hodnotu v procentech ze stavu členské základny

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh, tj. změnu v bodě 8.3.2 ( 40)  na procentuelní hodnotu ze stavu členské základny

přítomno celkem      ????27???.    Členů
hlasovalo pro            ????5????      členů, tj. ??19??%  z přítomných
hlasovalo proti          ????19????     členů,  tj??70..?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????3???        členů, tj???21?.  % z přítomných    
3) navrhovaná změna : bod 8.3.2 změna z 40 na 30

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh změny počtu členů, kteří mohou mít možnost požádat výbor o svolání mimořádné členské schůze z 40 na 30

přítomno celkem      ???? 27???.    Členů
hlasovalo pro            ????19???      členů, tj. ?..70???%  z přítomných
hlasovalo proti          ???.?6???      členů,  tj??42?.?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????2???     členů, tj??..8.??  % z přítomných    
Dámy a pánové, nyní vám předkládáme k diskuzi a případnému schválení návrh Chovatelského řádu.
Dovolte mi abych byl hned prvním diskutujícím k předkládanému návrhu.
Po vyhotovení předkládaného návrhu jsem slyšel od jednoho našeho člena poznámku, týkající se dokumentu o poplatcích a příspěvcích. Mohu říci že se ztotožňuji s variantou vyčlenění všech zmínek o poplatcích a příspěvcích ze všech našich normativů a jejich začlenění do zvláštního dokumentu, nazvaného např. ?Ceník poplatků a příspěvků? Má to nespornou výhodu v tom, že v případě změny jedné položky nemusí členská základna odsouhlasovat celý dokument.
Navrhovaná změna : vyjmutí článku č. 42
Dávám hlasovat, o návrhu na změnu, t.j. vyjmutí článku č.42 a jeho zapracování do nového dokumentu zahrnujícím veškeré platební povinnosti člena (příspěvky a poplatky)

přítomno celkem      ????.27 ???.    Členů
hlasovalo pro            ????27???      členů, tj. ?100???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????..0???      členů,  tj??0???. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????0??        členů, tj??..0???.  % z přítomných    

Prosím o další diskusní příspěvky:
Navrhovaná změna : odst.č. 7, místo 20-ti měsíců dát 24 měsíců

Dávám hlasovat, o návrhu na změnu tj. v odst.č.7 změnit minimální věkovou hranici chovné způsobilosti na 24 měsíců

přítomno celkem      ????27???.    Členů
hlasovalo pro            ????17????      členů, tj. ?63???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????..9???        členů,  tj??33??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????1???        členů, tj??..4??.  % z přítomných    

Navrhovaná změna : odst.č.21 doplnění o větu ? nejméně však 10 měsíců od posledního vrhu?
Dávám hlasovat, o návrhu na změnu : doplnění odst.č. 21 o další podmínku, tj. o větu  ? nejméně však 10 měsíců od posledního vrhu?.

přítomno celkem      ????.27???.         členů
hlasovalo pro            ?????2???        členů, tj. ??7???%  z přítomných
hlasovalo proti          ?????24???      členů,  tj??89??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ?????1??          členů, tj??..4??.  % z přítomných    

Navrhovaná změna : odst.č. 45, vyjmutí věty: ?Může být vysloven až dočasný, nebo trvalý zákaz chovu?
Dávám hlasovat, o návrhu na změnu v odst.č. 45, tj. vyjmutí věty : ?Může být vysloven až dočasný, nebo trvalý zákaz chovu?

přítomno celkem      ????. 27???     členů
hlasovalo pro            ?????13??      členů, tj. ?48???%  z přítomných
hlasovalo proti          ?????14??      členů,  tj?.52?..?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ?????0??      členů, tj??..0?.?.  % z přítomných    

Dámy a pánové,

Dalším bodem programu je diskuse k jiným než již projednávaným bodům. Kdo má něco do diskuse?

Nemá, děkuji a přejdeme k dalšímu bodu

Dámy a pánové, dovolte mi abych na závěr nechal hlasovat o usnesení naší mimořádné členské schůzi:

USNESNÍ

Členská schůze schvaluje :

1)      Předložený návrh stanov s odsouhlasenými změnami

2)      Předložený návrh chovatelského řádu s odsouhlasenými změnami

3)       Že vyčleněním poplatků z nového Chov.řádu zůstává povinnost členům tyto poplatky platit i v mezidobí, tzn v době do schválení nového dokumentu obsahující souhrn všech příspěvků a poplatků ( ceník příspěvků a poplatků)

Členská schůze ukládá :

1)            Výboru k předložení návrhů novelizace ostatních klubových normativů na členskou schůzi v roce 2006

2)            Výboru předložit na příští členské schůzi nový dokument (ceník poplatků a příspěvků), ve kterém budou uvedeny všechny platební povinnosti člena

3)            Výboru zajistit registraci klubu ke sběru osobních údajů

 Nechávám hlasovat o usnesení k této mimořádné členské schůzi

přítomno celkem      ???27?.???.    Členů
hlasovalo pro            ???19?????      členů, tj. ?70???%  z přítomných
hlasovalo proti          ???..0????         členů,  tj??0??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ???8???            členů, tj??30??.  % z přítomných                                                                                                           

                                                                                ..Zemanová?skrutátor                                                                                                                                  

Dámy a pánové ,
posledním bodem našeho programu je závěr dnešní mimořádné členské schůze . Děkuji Vám za Vaši účast i podíl na jejím jednání.
Končím jednání mimořádné členské schůze
.
Tento zápis o průběhu mimořádné členské schůze Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů, konané dne 10/9/5005 v Zubří, byl pořízen věrně podle jednání na členské schůzi a jeho znění odpovídá v celém rozsahu skutečnosti. K pořízení zápisu byl zapisovatel pověřen volbou členské schůze.

 V Zubří dne 10.9.2005                                  

???Zeman Josef???.                                     ???Pantůčková Helena??

        předsedající                                                             zapisovatel

Na základě zmocnění , uděleného nám členskou schůzí Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů se sídlem v Brně, osvědčujeme ,    že  tento  zápis  úplně v jednotlivostech i v celku věcně správně zaznamenává průběh a závěry  projednávané členskou schůzí , která se konala dnešního dne.
 

                                                                                ???Wimer Jiří???.    Ověřovatel zápisu

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 620439