• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 

Zápis o průběhu řádné členské schůze zájmového sdružení s názvem

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů
se sídlem v Brně
konané dne 13. května 2006 v  Zubří.

Věc  :  zpráva o prezenci pro předsedajícího členské schůze

Vážený pane, při sčítání oprávněných hlasů přítomných členů  bylo zjištěno , že při zahájení členské schůze v  ?19,20.. hod. bylo přítomno celkem ?25?členů, tj?25?.% z celkového počtu členů klubu

Zemanová?  skrutátor

Dámy a pánové, vítám Vás na dnešní  řádné členské schůzi Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů kterou svolal výbor sdružení
Zahajuji tímto její jednání.
Podle zjištění prezence jsou na členské schůzi přítomni v tomto okamžiku představitelé ?25?.....% členské základny

Dle článku 8.2 odstavec druhý, ve kterém se praví že není-li splněna podmínka nadpoloviční většiny, je členská schůze schopná usnášení při jakémkoliv počtu přítomných jen v tom případě, že místo a čas  byly členům včas a písemně oznámeny a to nejméně 14 dnů předem. Tato podmínka byla splněna zasláním stanovených informací spolu s klubovým zpravodajem č. 1/2006 a proto je podle stanov řádná členská schůze  schopná usnášet se.

Při prezenci byl každému účastníku řádné členské schůze k dispozici jednací řád této schůze.

Především nyní přikročíme ke schválení tohoto jednacího řádu řádné členské schůze způsobem v tomto řádu obsaženém.

Hlasuje se zvednutím ruky s jednacím řádem . Hlasy sčítá skrutátor. Při hlasování se sčítají samostatně hlasy ?pro? a samostatně hlasy ?proti?. Hlasy ?zdržel se hlasování? se zjistí dopočtem do celkového počtu přítomných dle presenční listiny.

Po ukončení sčítání oznámím výsledek hlasování. Tímto dávám hlasovat o návrhu jednacího řádu naší dnešní členské schůze a ptám se

kdo je pro předložený návrh   ?
kdo je proti předloženému návrhu   ?

přítomno celkem      ??..?.25.???členů
hlasovalo pro            ??? 25???  členů,  tj.  100 ...% z přítomných
hlasovalo proti          ???..?0..?? členů,  tj? ?0.?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????0??  členů,  tj??.0?.  % z přítomných   

                               ??Zemanová??????Skrutátor

Řádná členská schůze  Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů konaná dne 1.května 2006 v Zubří

Dámy a pánové, dalším bodem našeho programu je volba předsedajícího , ověřovatele zápisu , zapisovatele a skrutátorů.

Předkládám Vám návrh výboru na volbu funkcionářů v tomto složení:

předsedající valné hromady: Zeman Josef
ověřovatel zápisu : Wimer Jiří   
zapisovatel: Pantůčková Helena 
skrutátoři:Zemanová Jana,Hankocyová Veronika

Volba podle předloženého návrhu bude provedena hlasováním o všech navržených funkcionářích členské schůze najednou a to stejným způsobem jako při schvalování jednacího řádu.

Dávám hlasovat položením otázky

kdo je pro předložený návrh   ?        Děkuji !
kdo je proti předloženému návrhu ?                Děkuji !

přítomno celkem      ???25??členů
hlasovalo pro            ???25? členů, tj. ??100...??%  z přítomných
hlasovalo proti          ???.0?. členů,  tj????0?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..0?členů, tj????0?.  % z přítomných    

                            Zemanová???.skrutátor

Žádám zvolené , aby se ujali svých funkcí.

Vážení přátelé, dalším bodem programu je informace o nových předpisech vyššího stupně.

Seznámení s :

1) Zákon na ochranu zvířat  246/1992  a 77/206
2) Řád na ochranu psů při chovu ČMKU    vyhláška 192/2004
3) Ukončení platnosti Chovatelských řádů
4) Stanovisko ÚKOZu k řádům
5) Proč navrhujeme Zápisní řád
6) Informace o úspěšné registraci sběru dat na ÚOOÚ dle rozhodnutí minulé schůze

Seznámení se současnou legislativou provedl:  Josef Zeman

Předsedající se omluvil členské základně za to, že dokumenty schvalované na této řádné členské byly členům poskytnuty s tak malým časovým odstupem od jejich projednávání. Předsedající podal důkazy o tom, že průtahy se schvalováním nadřízených dokumentů byly na straně nadřízených orgánů a výbor byl nucen čekat na jejich vyřízení, schválení a i nabytí právní moci Potom teprve mohl dopracovat klubové dokumenty a již nezbyl čas na včasné rozeslání např. ve Zpravodaji. Z tohoto důvodu navrhuje výbor hlasování o tom, zda stačí členům doba na prostudování či bude odloženo projednávání dokumentů např. na setkání v září letošního roku.

Dáváme hlasovat, kdo je pro schvalování dokumentů dle programu na dnešní členské schůzi?

přítomno celkem      ????25? ??členů
hlasovalo pro            ????23??  členů, tj. ??92???%  z přítomných
hlasovalo proti          ???? 1??? členů, tj???...4???. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..?.1.?  členů, tj???..4?..?.  % z přítomných    

Dalším bodem programu je diskuse k návrhu Zápisního řádu a schvalování Zápisního řádu

(pomalu čteny názvy jednotlivých bodů a připomínky)

1) navrhovaná změna :  bod VIII/2  vrh 3x za dva roky jedenkrát za život feny

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh  výborem  

přítomno celkem      ???26? ???členů
hlasovalo pro            ???21???  členů, tj. ??81???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????3???  členů, tj???11...?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..?.1.?   členů, tj???...4?.  % z přítomných 

Protože byla schválena formulace výborem, nebylo hlasováno o protinávrhu

2) navrhovaná změna :  bod VII/4  Změna textu  na:

Krycí list je nutno při prvním krytí podepsat. Při opakovaném krytí je krycí list doplněn o datum překrytí., oba krycí listy zůstávají majiteli chovné feny, jeden krycí list zašle majitel chovné feny  do 1 (slovy jednoho) týdne poradci chovu

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh  výborem 

přítomno celkem      ????25? ??členů
hlasovalo pro            ????24???členů, tj. ??86???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????0????členů,  tj???0...?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..?.1.??členů, tj???...4?.  % z přítomných 

Protože byla schválena formulace výborem, nebylo hlasováno o protinávrhu

3) navrhovaná změna : doplnění  bodu VIII/14 o : V prokazatelném případě nemoci štěněte  a s tím spojené nedosažení předepsané minimální váhy, je možné, speciální komisí (poradce chovu + jeden člen výboru) individuelní posouzení chovnosti štěněte.

Protože s protinávrhem souhlasí i výbor, hlasuje se nejprve o protinávrhu.

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený protinávrh,

přítomno celkem      ????25????členů
hlasovalo pro            ????25.???členů, tj. ??100???%  z přítomných
hlasovalo proti          ?????0??? členů,  tj???0?...?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????..0?? členů, tj????0??.  % z přítomných  

4) navrhovaná změna :  bod X/9  protinávrh na vypuštění posledních dvou vět

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh  výborem 

přítomno celkem      ????24? ???členů
hlasovalo pro            ????21????členů, tj. ??87???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????3?????členů,  tj???13...?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..?.0.???členů, tj???...0?.  % z přítomných 

Protože byla schválena formulace výborem, nebylo hlasováno o protinávrhu
Dámy a pánové, nyní budeme hlasovat o   schválení návrhu  Zápisního řádu jako celku  s uvedenými doplňky

přítomno celkem      ????25?. ??členů
hlasovalo pro            ????23???členů, tj. ??..92???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????0?.??členů,  tj????0??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????2???členů, tj???.?8??.  % z přítomných  

Dalším bodem programu je diskuse k návrhu Kárného řádu a schvalování Kárného řádu

(pomalu čteny  jednotlivé body a připomínky)

1) navrhovaná změna bodu č.5  protinávrh  ve znění :

Pokud majitel chovné feny nevrátí po krytí kopii krycího listu poradci chovu do 7 dnů po nakrytí, bude potrestán peněžitou pokutou ve výši 2 000,- Kč
Protože s protinávrhem souhlasí výbor, dávám hlasovat přímo o protinávrhu
Dávám hlasovat, kdo je pro předložený protinávrh .

přítomno celkem      ????23? ???členů
hlasovalo pro            ????23???  členů, tj. ??100???%  z přítomných
hlasovalo proti          ?????0??? členů,  tj???...0?..?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..??0??.členů, tj???...0???.  % z přítomných    

Dámy a pánové, nyní vám předkládáme  ke schválení návrh Kárného řádu jako celku s odsouhlasenou jednou změnou

přítomno celkem      ????22?. ??členů
hlasovalo pro            ????20???členů, tj. ??..91???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????..0...??členů,  tj??..?0??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????2???členů, tj???.?9??.  % z přítomných  

Dalším bodem programu je diskuse k návrhu Ceníku poplatků a příspěvků MSKCHPL a schvalování Ceníku poplatků a příspěvků MSKCHPL

(pomalu čteno )
1) navrhovaná změna : žádná

Dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh.

přítomno celkem      ????23? ???členů
hlasovalo pro            ????23???  členů, tj. ??100???%  z přítomných
hlasovalo proti          ?????0???  členů,  tj???...0?..?. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ??..?..0???členů, tj???...0???.  % z přítomných    

Dalším bodem programu je diskuse k jiným než již projednávaným bodům.

Do tohoto bodu jsme nuceni zařadit zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulý rok a plán činnosti a hospodaření na letošní rok, nebo nám tento bod omylem ve Zpravodaji vypadl. Členům klubu se za tuto chybičku omlouváme.

Prosím p. Petra Nováka o přednesení příspěvku jak o hospodaření za minulé období, tak i o plánu hospodaření na letošní rok

Pan Novák přečetl hospodaření za minulé období a rozpočet na následující období.

Děkuji panu Novákovi .

Místopředseda přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na následující období
Kdo má dále něco do diskuse?
Nemá, děkuji a přejdeme k dalšímu bodu
Dámy a pánové, dovolte mi abych na závěr nechal hlasovat o usnesení naší mimořádné členské schůzi:

USNESNÍ

Členská schůze schvaluje :

1) Předložený návrh Zápisního řádu  s odsouhlasenými změnami
2) Předložený návrh Kárného řádu s odsouhlasenou změnou
3) Předložený návrh Ceníku poplatků a příspěvků MSKCHPL
4) Zprávu o hospodaření za r. 2005
5) Plán hospodaření na r. 2006
6) Zprávu o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období
Členská schůze ukládá :
1) Výboru vypracovat nový souhrnný dokument (klubové normativy), namnožit a rozeslat všem členům MSKCHPL

Nechávám hlasovat o usnesení k této mimořádné členské schůzi

přítomno celkem      ????.22.??členů
hlasovalo pro            ????.20??členů, tj. ??91???%  z přítomných
hlasovalo proti          ????..0?.?členů,  tj???0..??. % z přítomných
zdrželo se (dopočtem) ????.2??členů, tj???9..??. % z přítomných   

                    ..Zemanová ?. skrutátor  

Dámy a pánové,posledním bodem našeho programu je závěr dnešní řádné členské schůze. Děkuji Vám za Vaši účast i podíl na jejím jednání.

Končím jednání řádné členské schůze.

Tento zápis o průběhu řádné členské schůze Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů, konané dne 13/5/2006 v Zubří, byl pořízen věrně podle jednání na členské schůzi a jeho znění odpovídá v celém rozsahu skutečnosti. K pořízení zápisu byl zapisovatel pověřen volbou členské schůze.

 V Zubří dne 13.5.2006                                  

???Zeman Josef???.               ???Pantůčková Helena??       
        předsedající                                     zapisovatel

Na základě zmocnění, uděleného nám členskou schůzí Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů se sídlem v Brně, osvědčujeme, že tento zápis  úplně v jednotlivostech i v celku věcně správně zaznamenává průběh a závěry  projednávané členskou schůzí , která se konala dnešního dne.

???Wimer Jiří???.
   Ověřovatel zápisu

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 620439