• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 

Směrnice pro bonitace

 

1) Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách, v porovnání s platným standardem FCI a v souladu se zápisním řádem, slouží k určení chovnosti.

2) Absolvování bonitace je možné při účasti jedince od věku osmnácti měsíců. Rozhodující je den narození ke dni konání bonitace.

3) Bonitace je prováděna tříčlennou komisí (rozhodčí pro exteriér a dva členové výboru). Komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci. Proti rozhodnutí komise má majitel jedince právo se odvolat k výboru MSKCHPL nejpozději do jednoho měsíce doporučeným dopisem s podrobným uvedením důvodu odvolání. Budou-li zjištěny skutečnosti, opravňující k opakování bonitace, stane se tak v dalším termínu bonitací.

4) Bonitace je prováděna dvakrát do roka a její termín a místo konání bude uvedeno v klubovém Zpravodaji.

Na bonitaci musí být předloženy:

- průkaz původu psa s potvrzenou účastí na klubem předepsané výstavě (klubová nebo speciální, pořádaná MSKCHPL) s hodnocením výborný nebo velmi dobrý.

- očkovací průkaz s platným očkováním proti psince, parvoviróze, hepatitidě a vzteklině, ne mladší jednoho měsíce a starší jednoho roku.

- potvrzení o vyšetření psa na dysplazii kyčelních kloubů (RTG snímek provede veterinární lékař od věku 18 měsíců). Chovným bude uznán jedinec s výsledkem DKK maximálně C.

- klub musí mít k dispozici vyhodnocení akreditované laboratoře s výsledkem LPN1, LPN2 a LEMP, zaslané z laboratoře na adresu klubu s negativním výsledkem N/N negativní u LPN1 a LPN2. U výsledku LEMP je pro chov povolen i přenašeč LEMP-D/N. Jako negativní LPN1, LPN2 a LEMP je považován i jedinec, který má jako N/N negativní LPN1, LPN2 a LEMP vyšetřeny předky do druhé generace. (LPN1, LPN2 a LEMP negativní N/N musí mít vyšetření u obou rodičů a všech čtyř prarodičů, nebo se u těchto předků nahlíží na negativní LPN1, LPN2 a LEMP po předcích podle stejného klíče). Leonbergeři, kteří při bonitaci nemusí dokládat vyšetření na výše uvedená onemocnění k bonitaci doloží vyhodnocený DNA profil.

V případě, že ke dni konání bonitace nepředloží majitel bonitovaného jedince některé z výše uvedených výsledků vyšetření je možné akt bonitace provést, chovným však může být tento jedinec uznán až po doložení chybějících dokladů.

5) Spolu s bonitací jsou pořádány povinné svody mladých od stáří 6 měsíců, které slouží majiteli a poradci chovu k prvnímu orientačnímu posouzení zvířete a zhodnocení odchovu jednotlivých rodičovských párů. Svod mladých se provádí buď jako samostatná akce, nebo účastí člena klubu na klubové nebo speciální výstavě pořádané MSKCHPL a zasláním přihlášky na svod mladých. V případě nečlena klubu lze svod mladých potvrdit z účasti na výše uvedených výstavách jen v případě, že se jedná o odchov pod MSKCHPL, a to na požádání.

6) Zdědí-li potomci prokazatelně, opakovaně hrubé povahové či exteriérové vady, stejně jako vady zdravotní, může být chovnost kdykoli odebrána.

7) Průběh bonitace je zaznamenán do bonitační karty, kdy originál obdrží majitel a kopii poradce chovu.

8) Posuzovacími kritérii jsou:

- hodnocení exteriéru

- předvedení psa

- povaha

U jedinců, předvedených na bonitaci se zjišuje výška v kohoutku, hmotnost, kontrolují se zuby a další dle platného standardu FCI plemene.

9) Poplatek za bonitaci se řídí Ceníkem poplatků a příspěvků MSKCHPL.

10) Výsledky bonitace budou zveřejněny ve Zpravodaji MSKCHPL.

Směrnice pro bonitace je nedílnou součástí Zápisního řádu MSKCHPL. 

Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 625670