• Èesky
  • English
  • Deutch
 
 
 
Obsah 

Předání dodatků ke smlouvě při prodeji štěněte leonbergera


 

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů z. s. 

Vnitřní prováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1) - předání dodatků ke smlouvě při prodeji štěněte leonbergera. 

Dle Zápisního řádu MSKCHPL, článek VIII. Vrh, odstavec 19 má chovatel povinnost: 

Chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel - chovatel, je povinen předat po prodeji štěňat Moravskoslezskému klubu chovatelů a přátel leonbergerů z. s. jména, adresy a tel. spojení na nové majitele štěňat, pokud tito noví majitelé s předáním svých osobních údajů MSKCHPL souhlasí. V případě nesouhlasu je chovatel, v případě pronájmu chovné feny pak držitel - chovatel, povinen předat MSKCHPL písemně potvrzený nesouhlas s předáním uvedených osobních údajů, od nového majitele. 

  

Předání nebo nepředání adres probíhá pomocí tiskopisu - Dodatek ke smlouvě při prodeji štěněte leonberger. Tento tiskopis předává chovateli poradce chovu při kontrole vrhu. Tiskopis je také ke stažení na www.leonbergerclub.info/klub/dokumenty ke stažení/dodatek ke smlouvě o prodeji. 

Chovatel vyplní údaje o prodávaném štěněti, nový majitel vyplní poskytované údaje a dodatek podepíše. Nový majitel vyplní jméno, adresu a telefonní spojení v případě že s předáním své adresy souhlasí, nebo vyjádří nesouhlas a dodatek jen podepíše. 

Dodatky ke smlouvě zasílá poradci chovu MSKCHPL chovatel v listinné podobě. 

Dodatky ke smlouvě je chovatel povinen odeslat nejpozději do tří měsíců od narození štěňat. V případě, že některá štěňata ještě nejsou ve věku tří měsíců prodána, pak do deseti dnů od prodeje každého dalšího štěněte. 

Při nesplnění této povinnosti není možno vydat další krycí list. 

Tento vnitřní prováděcí předpis byl vypracován a schválen výborem MSKCHPL dne: 24.09.2015

Zpět na obsah 

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů z. s.

Vnitřníprováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1)  odborné vyšetření ve smyslu standardu FCI č. 145, plemene leonberger, pro účely schválení nebo neschválení chovnosti. 

dle článku II. chov a jeho řízení, odstavce 5, Zápisního řádu MSKCHPL je bonitační komise ve sporném případě oprávněna majitele bonitovaného jedince odeslat k provedení odborného vyšetření, za účelem  posouzení zdravotní vady nebo nedostatku, nebo při podezření na zákrok, vedoucí k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady. 

Do bonitační karty se v tomto případě v den bonitace zapíše: bonitace bude dokončena dle výsledku odborného vyšetření. 

Poradce chovu ve lhůtě do 30 ti dnů dojednáa po schválení výborem klubu určí odborného veterinárního lékaře, který odbornévyšetření provede. Majiteli bonitovaného jedince poskytne kontakt na tohoto veterinárního lékaře pro účely objednání k vyšetření. Kontakt a pokyny zasílá poradce chovu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do klubu, nebo v tištěné podobě poštou v případě, že e-mailová adresa není uvedena. Dále poradce chovu majiteli psa zašle tiskopis se specifikací požadovaného odborného vyšetření buď v listinné, nebo elektronické podobě. Tiskopis bude vyplněn ve třech vyhotoveních. 1 x pro veterinárního lékaře, 1 x pro majitele a 1 x pro klub. Majitel psa tiskopis předloží tomuto schválenému veterinárnímu lékaři, k vyplnění a podpisu, na podkladě odborného vyšetření. 

Majitel bonitovaného psa ve lhůtě do 30 ti dnů od data sdělení kontaktu na odborného veterinárního lékaře dohodne s určeným odborným veterinárním lékařem termín vyšetření. Termín odborného vyšetření, tj. datum a čas sdělí neprodleně poradci chovu tak, aby mohl být vyšetření přítomen i zástupce klubu. 

Odbornému vyšetření bude přítomen majitel psa a zástupce MSKCHPL - poradce chovu, člen výboru nebo výborem pověřená osoba. Jen výsledek odborného vyšetření, kterému jsou přítomny obě zainteresované strany (majitel i zástupce klubu) je možno použít k dokončení bonitace. Zástupce klubu ověří identitu posuzovaného psa a dále není oprávněn do odborného vyšetření bez vyzvání veterinárním lékařem nebo majitelem psa zasahovat. Majitel psa k vyšetření předloží průkaz původu psa. 

V případě, že odborné vyšetření nebude možno uskutečnit z důvodu kladení překážek ze strany majitele psa (neobjednání se k vyšetření ve stanovené lhůtě, neoznámení nebo pozdní oznámení termínu odborného vyšetření poradci chovu tak, že se zástupce klubu nemůže účastnit, nedostavení se k vyšetření bez omluvy, kladení neopodstatněných požadavků, pro které nebude možno vyšetření provést atd.), nebude možno bonitaci dokončit. 

Úhrada odborného vyšetření pro účely uznání nebo neuznání chovnosti: 

 1) V případě, že odborné veterinární vyšetření neoznačí ve svém předmětu vyšetření vadu dle standardu FCI č. 145, plemene leonberger, nebo nepotvrdí podezření na zákrok vedoucí k odstranění či zakrytí anatomické nebo exteriérové vady a bonitace bude dokončena zapsáním do bonitační karty a průkazu původu chovný/chovná uhradí majiteli psa cenu vyšetření a cestovní náhrady ve výši 6 Kč/ km, nejbližší cestou z místa umístění psa na vyšetření a zpět Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů z. s. 

2) V případě, že odborné neterinární vyšetření označí ve svém předmětu vyšetření vadu dle standardu FCI č. 145, plemene leonberger, nebo odhalí známky zákroku vedoucí k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, bude bonitace dokončena zapsáním do bonitační karty a průkazu původu  nechovný/nechovná. V tomto případě hradí cenu vyšetření a cestovní náhrady majitel vyšetřévaného psa.

Výsledek bonitace bude zapsán do průkazu původubonitovaného jedince a majiteli bude předána bonitační karta. 

Tentovnitřní prováděcí předpis byl vypracován a schválen výborem MSKCHPL dne: 24.09.2015

Zpět na obsahMoravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů  z.  s.
 
Vnitřní prováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1) pravidla pro placení členských příspěvků.
 

1). Členský příspěvek stávajícího člena Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů z. s. na další rok je dle Stanov MSKCHPL splatný do 15. 12. a činí 300 Kč.

 

2). V případě, že není členem klubu členský příspěvek do data pro řádné zaplacení, tj. do 15.12 uhrazen, bude výborem klubu na elektronickou adresu člena uvedenou v přihlášce do klubu, zaslána upomínka k jeho zaplacení. Bude-li na základě této upomínky členský příspěvek uhrazen do 31.12, činí tento členský příspěvek stále 300 Kč. Pokud nemá člen v přihlášce do klubu uvedenu e-mailovou adresu, bude mu upomínka zaslána jako obyčejné psaní.

 

3).  Není-li členem členský příspěvek uhrazen ani do náhradního data, tj. do 31. 12 aktuálního roku, bude mu za stejných, výše uvedených podmínek zaslána druhá upomínka. Na základě této druhé upomínky může člen zaplatit členský příspěvek do 15. 01. daného roku. Členský příspěvek po této druhé upomínce činí 400,- Kč.V tomto případě mu bude obnoveno členství bez nutnosti podávat novou přihlášku do klubu, i když mu dle Stanov MSKCHPL skončilo řádné členství nezaplacením členského příspěvku ke dni 31. 12 předchozího roku.

 

4). Nebude-li členský příspěvek uhrazen ani k datu 15. 01. členství v MSKCHPL skončilo k 31.12 předchozího roku. Tento bývalý člen o členství v MSKCHPL může žádat na základě nově vyplněné a podepsané přihlášky do klubu, se standardním postupem projednání nové přihlášky výborem MSKCHPL.

 

5). Noví členové klubu platí první členský příspěvek ve výši 400,- Kč. Zájemce o členství zasílá vyplněnou a podepsanou přihlášku do klubu v listinné podobě  poštou, na adresu klubu. Po projednání výborem je vyzván k zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek musí být zaplacen ve lhůtě čtrnácti dnů od výzvy k zaplacení. Členem MSKCHPL se zájemce stává podáním řádně vyplněné přihlášky do klubu, jejím přijetím výborem klubu a zaplacením klubového členského příspěvku v předepsané lhůtě. Není-li členský příspěvek zájemcem o členství uhrazen do čtrnácti dnů od schválení přihlášky výborem, bere se podání přihlášky a její schválení výborem klubu jako bezpředmětné a členství z důvodu nesplnění všech podmínek nevzniká.

 

6). Členské příspěvky se platí na číslo klubového účtu:

Fio banka

Nebo na adresu klubu: MSKCHPL, Prokopa Velikého 41, 62800 Brno. Info na: www.leonbergerclub.info

schváleno výborem MSKCHPL dne: 01.12.2015
Zpět na obsah
 


Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů  z.  s.

Vnitřní prováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1)   pravidla pro zveřejnění krytí a vrhů na klubovém webu.

 

1). Na základě chovatelem zaslaného krycího listu, se zakroužkovaným souhlasem zveřejnění uskutečněného krytí na klubovém webu, bude krytí uvedeno v příslušném odkazu: www.leonbergerclub.info, chov/nakryté feny.

2). Na stránce nakryté feny bude záznam zveřejněn do maximálně 75 dne od data nakrytí, nebo překrytí v případě, že chovatel nenahlásí nezabřeznutí feny, nebo narození štěňat v dřívějším termínu. Po tomto termínu bude záznam krytí z klubového webu odstraněn.

3). Po oznámení chovatele o narození štěňat, na základě zaslaného formuláře ?hlášení vrhu?, bude vrh zveřejněn v odkazu chov/štěňata. Zveřejněn je počet narozených štěňat celkem, počet psů ve tvaru narozeno/ ještě volných, stejně tak i u fen.

4). Vrh bude na příslušné stránce uveden, pokud chovatel nepožádá o odstranění záznamu dříve, do doby maximálně 1 měsíce po datu přejímky vrhu v případě, že chovatel nenahlásí skutečnost, že má ještě volná štěňata k prodeji.

 

                        schváleno výborem MSKCHPL dne: 01.03.2016

 Zpět na obsah

 

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů  z.  s

Vnitřní prováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1)   pravidla pro přečipování nebo přetetování psa nebo feny, z důvodu nečitelnosti mikročipu nebo tetování.

Pokud leonbergera nelze jednoznačně identifikovat na základě označení, provedeného u štěněte chovatelem pro nečitelnost tetování, nebo nefunkčnost mikročipu číslem, které je uvedeno v průkazu původu daného jedince, je předepsáno zvolit následující postup:

1/. V řadě první je nutno požádat poradce chovu MSKCHPL o povolení označení tohoto zvířete novým mikročipem nebo tetováním. Nefunkčnost původního mikročipu musí být předem potvrzena veterinárním lékařem a doložena rentgenovým snímkem nefunkčního mikročipu.

2/. Na základě povolení poradce chovu může být jedinec znovu načipován nebo natetován a je proveden zápis změny označení do záznamů příslušné plemenné knihy ČMKU. Do průkazu původu potvrzuje nové označení veterinární lékař, který je provádí. 

3/. V případě, že se takto nově označený jedinec přihlásí na bonitaci a bude se ucházet o uchovnění, je nutno ze strany majitele jednoznačně prokázat, že původ jedince souhlasí s předloženým průkazem původu. A to na náklady majitele leonbergera.

4/. Jednoznačně prokázat původ lze provedením genetického testu pro určení původu ? paternity.

5/. Pokud tento test nelze provést, například proto, že rodiče, nebo jeden z rodičů zvířete již nežije a ani jeho krevní vzorek není uložen v laboratoři univerzity v Bernu (vzorek zasílaný k vyhodnocení testu LPN ? v tomto případě by bylo možno požádat o poskytnutí genetického profilu daného jedince), je uchovnění možné na základě výjimky schválené výborem MSKCHPL a povolení poradce chovu. V tomto případě je nutno u každého takového psa doložení výsledků povinných zdravotních vyšetření s identifikačním číslem nového označení, tedy na nové číslo mikročipu nebo tetování.

                        schváleno výborem MSKCHPL dne: 10.03.2016

                                    schváleno výborem MSKCHPL dne: 25.03.2016

 Zpět na obsah

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů  z.  s.

Vnitřní prováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1)  - kontrola (přejímka) vrhu

1/. Kontrolu vrhu navrhuje chovatel v době, kdy jsou štěňata označena tetováním nebo čipem, a lze předpokládat, že budou v době kontroly vrhu dosahovat základní váhy, potřebné pro převzetí.

2/. Chovatel žádá o kontrolu vrhu poradce chovu cca jeden týden před předpokládaným termínem kontroly vrhu písemnou formou a to v listinné podobě, elektronicky, nebo formou SMS. Přijetí žádosti je poradcem chovu potvrzeno spolu se schválením termínu kontroly, nebo poradce chovu navrhne tři možné termíny kontroly, ze kterých si chovatel může vybrat.

3/. Minimální základní váha štěněte  v kilogramech je dle Zápisního řádu, pro převzetí, rovna stáří štěněte v týdnech. V 7. týdnech ( 49. den od data narození ) je rovna 7 kg atd. Kontrolu vrhu je možno uskutečnit nejpozději v 10. týdnech (70. den od data narození). Pokud štěně v 10 týdnech nedosáhne váhu 10 kg, bude v PP proveden zápis, váha štěněte ve stáří 10 týdnů neodpovídá Zápisnímu řádu MSKCHPL.

4/. Za každý další den je nutno k váze v týdnech a celých kg připočítat 150 g. Například ve věku 7 týdnů a den (50. dnů od data narození) musí štěně splňovat váhu 7,15 kg, ve věku 8 týdnů a tři dny (59 dnů od data narození) 8,45 kg atd.

5/. Kontrole vrhu jsou přítomni dva zástupci klubu (poradce chovu nebo jiný člen výboru klubu + další zástupce MSKCHPL ) a chovatel. Spolu s chovatelem může být přítomna ještě jedna další osoba, například rodinný příslušník.. Přítomnost dalších osob při kontrole vrhu (další rodinní příslušníci, zájemci o štěňata, návštěvy, veterinář atd.) je možná pouze se souhlasem zástupců klubu, kteří kontrolu vrhu provádí a se souhlasem chovatele. Po ukončení přejímky vrhu a administrativních úkonů není přítomnost dalších osob vyloučena.

6/. V prostoru konání kontroly vrhu zajistí chovatel pevnou podložku pro umístění váhy a pro možnost provedení zápisu z kontroly vrhu.

7/. V případě, že některé ze štěňat nesplňuje v době přejímky, do mezního stáří 10 týdnů (70 den od data narození), základní váhu pro převzetí, je chovateli umožněnodovézt toto štěně po splnění stanovené váhy, do věku 10 týdnů, ke kontrolnímu převážení a následnému převzetí, dle dohody s poradcem chovu. Další možností je provedení druhé kontroly vrhu u chovatele. V tomto případě platí cestovní náhrady na druhou kontrolu vrhu v plné výši chovatel předem.

8/. Pokud se zástupci klubu přibližně v dohodnutou dobu k chovateli ke kontrole vrhu dostaví a přesto není možno kontrolu vrhu uskutečnit pro překážky na straně chovatele ( nepřítomnost chovatele, neoznačení štěňat tetováním nebo čipováním, nedostatečná váha většiny štěňat, porušení bodu 5/. tohoto prováděcího předpisu atd. ), je možno provést druhou kontrolu vrhu po dohodě chovatele s poradcem chovu v jiném termínu. Cestovní náklady této druhé kontroly vrhu uhradí chovatel předem.

9/. Za každé odchované štěně platí chovatel poplatek dle ceníku příspěvků a poplatků MSKCHPL hotově, při kontrole vrhu.

                                  schváleno výborem MSKCHPL dne: 10.09.2016

 

 

Zpět na obsah

 

Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů  z.  s.

Vnitřní prováděcí předpis (Stanovy MSKCHPL, článek 15, odstavec 15.1)  ? pravidla pro prodloužení chovnosti, nebo reboniace chovného jedince. 

Doba chovnosti chovného psa nebo feny, uchovněného v Moravskoslezském klubu chovatelů a přátel leonbergerů z. s. se řídí podmínkami, platnými v den bonitace.

1/. Chovní leonbergeři, uchovnění do data 02.05.2015 včetně, jsou chovní dle podmínek k tomuto dni platných. Tedy chovnost těchto jedinců je nutno prodlužovat každé dva roky účastí na klubem pořádané klubové, nebo speciální výstavě. Například leonbergeři uchovnění dne 02.05.2015 prodlouží chovnost vždy o dva roky od data absolvované výstavy, zúčastněním se některé z výše uvedených výstav do nebo po datu 02.05.2017. 

2/. Chovní leonbergeři, uchovnění po datu 02.05.2015, jsou chovní na tři roky. Doba chovnosti je zapsána do průkazu původu. Před, nebo po uplynutí tříleté doby chovnosti přihlásí majitel chovné zvíře k rebonitaci. Při rebonitaci je chovný jedinec znovu posouzen dle bonitační karty. Úspěšné absolvování rebonitace prodlužuje chovnost u feny do dne ukončeného osmého roku věku feny, u psa doživotně. Např. fena narozená 01.01.2015 smí být naposledy nakryta 01.01.2023.

schváleno výborem MSKCHPL dne: 13.04.2016Ambrozy Design 2005 | www.ambrozy.cz Vítejte, jste nåvťtÏvník èíslo: 623597