Program řádné členské schůze, která se bude konat 6/9/2008 v Zubří v jídelně od 19,30 hod

- Zahájení
- Schválení jednacího řádu
- Volba předsedajícího, skrutátora, zapisujícího a ověřovatele zápisu
- Volba předsedy výboru, členů výboru a revizora
- Projednávání a schvalování zprávy o činnosti za uplynulé období a plánu činnosti na příští rok
- Projednávání a schvalování zprávy o hospodaření za uplynulé období a plánu hospodaření na příští rok
- Diskuse
- Schvalování usnesení řádné členské schůze
- Závěr


PředchozíObsahDalší